Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imák - Áldások

2010.12.29

 

 Imádság

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig
hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes
beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és
eredményes kimenetelét!

Aquinói Szent Tamás

__________________________________________

Imádság

Istenem! Önts a szívembe olyan vágyakat,
amelyeket egyedül Te tudsz kielégíteni!
Adj ajkamra olyan kéréseket,
amelyeket egyedül Te tudsz meghallgatni!
Hadd vigyek véghez olyan tetteket,
amelyeket egyedül Te tudsz megáldani!

Ókeresztény imádság

_________________________________
 

 Lelki útravaló a mai napra

Gyógyíts meg, Istenem, mert gyógyulásra van szükségem!
Ha ő súlyos terhet rak rám, érjen bár bú és kár, ugyan mért aggódnám?
Ha ő bölcsen azt rám mérte, tudja jól, mikor, hol jöjjön segítségre.
A haláltól én nem félek, mert habár sírba zár,
szebb hazát remélek; ott a szenvedésnek vége,
meggyógyít, ajtót nyit örök üdvösségre.

(Paul Gerhardt)

_______________________________________

Imádság

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen
foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.

Clairvaux-i Szent Bernát
_______________________________________________

 

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!

__________________________________________

Imádság:

Add Istenem, hogy szeressük egymást!
Add, hogy minden embert szeressünk,
még ellenségeinket is;
nem azért, mivel testvéreink,
hanem hogy azok legyenek!
Add, hogy mindig égjen bennünk
ez a testvéri szeretet,
a testvér mint olyan iránt,
és az ellenség iránt,
hogy a szeretettől testvér legyen. 

________________________________

Imádság:

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
add, hogy lelkem részesedjék
a te világosságodban!
Te, aki tűz vagy,
részesíts magaddal a tűzben,
s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel.
Te, aki bölcsesség vagy,
add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
hogy fel tudja ismerni
és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek,
se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől. 

__________________________________________

Ima Máriához

Tebenned örvend, malaszttal teljes, minden teremtmény:
az angyali rendek s az összes emberi nem.
Te megszentelt hajlék, lelki édenkert s a szüzek dicsérete,
kitől megtestesült az Isten, s gyermek lett, bár öröktől fogva
Isten volt; mert a te méhedet égi trónná alkotta,
s bensődet a mennynél ékesebbé tette.
Tebenned örvend, malaszttal teljes, minden teremtmény.
Dicsőség néked!

________________________________

 Imádság:

Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsőséged;
mert arra méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent,
égi titkaidban. Erősíts meg minket szentséged által, hogy egész nap
elmélkedjünk igazságaid felett.

_____________________________________

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra!
Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

____________________________
 Imádság: 

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!

 
Jeruzsálemi Szent Cirill
 ________________________
Imádság
Életem Ura, és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség,
könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és
szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet,
és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.
Szent Efrém
____________________________
Imádság:
Légy velem

Ha gyötörnek a földi kínok,
S ha szenvedés az életem,
Kínjaimat könnyebben bírom,
Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,
Vigasztalj, hogyha csüggedek,
Lelkemnek égő sebeivel
Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,
Ellenségtől sem reszketek,
Mert felettem őrködve állnak
Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,
Örök álomra lezárom szemem,
Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,
Óh, Uram, csak Te légy velem. Ámen. 

________________________

Imádság:

Az éj vak leple meghasad,
felváltja már a pirkadat,
s nyomában mar a hajnal ég,
azt hirdetvén, hogy kél a nap.

Krisztusban kél igaz napunk,
kegyelmek Anyja: hajnalunk.
De Anna volt a pirkadat,
jöttén az éj már felszakadt.

Ó, Anna, termékeny gyökér,
üdvösségtermő drága fa!
Rajtad virágos ág fakad,
mely Krisztust hozza meg nekünk!

Üdvünk Anyjának anyja, jöjj,
és Szent Joakim, jó atya,
Szülöttetek sok érdeme
az irgalmat ránk esdje le.

Dicsőség néked, Jézusunk,
világra kit szült tiszta Szűz,
Atyának, Léleknek veled,
örökre áldás, tisztelet. Ámen.
__________________________________

 Imádság:

Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.

Boldog Kalkuttai Teréz
______________________________

Imádság:

Te, Uram, aki kívül vagy az időn,
csak mosolyogsz, amikor látod,
hogyan viaskodunk mi vele.
Jól tudod, mit csinálsz.
Nem követsz el hibát,
akkor sem követtél el,
amikor kiosztottad az időt az embereknek.
Mindenkinek adtál időt, hogy kiszámíthassa,
mit is akarsz vele.
Igen, van időm, Uram.
Minden idő az enyém, amit nekem adtál:
életemnek évei,
éveimnek napjai,
napjaimnak órái.
Az én dolgom csupán,
hogy nyugodtan és tisztán töltsem;
hogy megtöltsem úgy, ahogyan Te kívánod
hogy engedelmeskedjem Neked,
aki a vizet borrá változtathatod,
mint egykor Kánában tetted...
Uram, többé már nem időt kérek Tőled,
hogy ezt vagy azt tehessem.
Csak kegyelmet kérek Tőled,
hogy a nékem adott időben
azt tegyem, amit Te akarsz.

Michel Quist

__________________________________

Imádság:

Jézus Szíve Te tudsz mindent,
Jézus Szíve Te látsz mindent,
Jézus Szíve Te megtehetsz mindent.
Jézus Szíve Te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve Te meghallgatod imám.

__________________________________________

 Imádság:

Mindig soknak tartjuk, amit mi teszünk másokért; ellenben amit mások
tesznek érettünk, azt semmibe sem vesszük. Úgy látszik, két szívünk van:
egy lágy, gyöngéd, engedékeny - önmagunk számára, és egy kemény, szigorú,
zord - embertársaink számára.

Szalézi Szent Ferenc
_______________________________

 

Imádság:

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram,
de mihelyt szólítalak,
kegyelmeddel és irgalmaddal
egészen elárasztasz engem.
Legnagyobb boldogságomról mondanék le,
ha nem törekednék arra,
hogy mindig csodálatos
jelenlétedben éljek! Ámen.

Kolumbusz Kristóf

_____________________________

 

I m a

Szívembe hintetted bűnbánat szikráját,
S én kérlek Uram, szíts belőle máglyát.
Égesd ki szívemből vágyát a bűnnek,
Eztán megmaradjak szeretetben hűnek.
Arra vezesd utam, ahol jót tehetek,
Ezáltal Tenéked jó szolgád lehetek.
Öröm a szívemnek, lelkemnek jutalom,
Hogy gyarló fejemre ily nagy az irgalom.
Áldassék a neved mindenségnek Ura,
Hogy nem zárult reám pokolnak kapuja,
A bűnös emberre irgalommal nézel,
És ha feléd fordul, megtöltöd reménnyel.

___________________________________________

Imádság:

Örüljünk minden nap, ma is:
hogy Isten kegyelme velünk,
hogy Isten gondviselése őriz,
hogy Isten szeretete övez,
hogy Isten az Édesatyánk,
hogy Jézus a testvérünk,
hogy a Szentlélek bennünk lakik,
hogy Mária az édesanyánk,
hogy őrangyalunk kísér,
hogy reményünk az örök hazáról beszél,
hogy bűneink miatt nem kell kétségbe esnünk,
mert Isten irgalmas.

____________________________________________________

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd
szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal!
Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet,
mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget!
Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül,
és boldog legyek, ha adhatok!
Adj kitartó, bátor szívet: hogy soha ne ismerjek lanyhulást.

L. De Grandmaison SJ

Imádság:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében és a mindenkor segítő
Szűzanya közbenjárására, óvd meg hazánkat a természeti katasztrófáktól: a
viharoktól, az árvíztől és aszálytól, a földrengéstől és minden természeti
bajtól! Kérünk, szabályozd a természeti erőket és folyamatokat, hozd el
áldásodat a természeti viszonyainkba! Kérünk, óvd meg anyagi javainkat a
kártól és pusztulástól, és lelki javainkat a kétségbeeséstől és
csüggedéstől! Segíts, hogy egymás segítségére tudjunk lenni a bajban és
eltávozzon tőlünk minden romlás és romboló erő! Köszönjük Istenünk, hogy
meghallgatod imáinkat!

Imádság:

Istenem: úgy állok előtted, mint a gyermek. Te magad akarod, hogy olyanok
legyünk, mint a gyermek: aki teljesen szót fogad a felsőbb akaratnak.
Ledobom magamról minden büszkeségemet, ami előtted szégyenem. Készséges lélekkel figyelek szavadra.

André Gide
 

Imádság:

Istenünk, szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal,
hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. Irgalmad nélkül
elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet.

Imádság:

Ó, én Istenem, én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat
keresik tebenned, s akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz.
Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és mellőzve a maguk érdekét, olyasvalamivel akarnak neked kedveskedni, ami áldozatukba kerül. Mert hiszen, én Istenem, tebenned ugyan nem hiányzik a jóakarat, hogy nekünk kegyelmeket adj; csakis mi követünk el mulasztást azzal, hogy a kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s ily módon nem kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj.

Keresztes Szent János
 

Imádság:

Neked adom gyávaságom,
add érte bátorságod!
Neked adom lanyhaságom,
Add érte lángolásod!
Neked adom gyöngeségem,
add érte a te erődet!
Neked adom bűneimet.
Vedd el tőlem azokat!
Neked adom, ami enyém,
add érte, ami Tiéd!
Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,
változtass át borrá engem!
Hozzád megyek, földi ember,
változtass magaddá engem!

Szunyogh Xavér Ferenc

2010.05.13.

Imádság:

Ki vagy Te, édes fény, mely betölt engem, és beragyogja szívem sötétségét?
Mint anyai kéz vezetsz engem, s ha elengednél, egy lépést sem tudnék
tenni.
Te vagy a tér, mely körülfogja és magába rejti létemet. Tőled elhagyatva
elsüllyednék a mélyben, a semmiben, melyből a létre hívtál.
Közelebb vagy hozzám, mint én magamhoz, bensőbb vagy, mint a legbensőm -
mégis elérhetetlen és felfoghatatlan vagy, Szentlélek! Örök szeretet!

Edith Stein
Imádság a szeretetért


Uram Jézus Krisztus, esengek: olvasszon föl magába
Szerelmed lángoló, édes mézzel-folyó nagy hatalma!
Hogy szerelmed szerelmébe haljak bele;
mert szerető szereteted értem kínhalált szenvedett.

Assisi Szent Ferenc

Imádság:

Magasztaljanak az ég minden csillagai, melyek örvendve fényeskednek
előtted, és mindig készen állnak szolgálatodra. Áldjanak minden csodás
műveid, amelyek égen, földön, föld alatt vannak; zengjék neked azt az örök
dicséretet, mely belőled ered és hozzád, forrásához vissza is tér.
Magasztaljon szívem és elmém, testem-lelkem egész valóságával, a mindenség hatalmával. Legyen tiéd, akiből minden, aki által minden, akiben minden, csak tied legyen minden dicséret, dicsőség mindörökké.

Nagy Szent Gertrúd

Imádság:

Jézusom, vezess engem a te utadon.
Ne engedjem el soha a te kezedet.
A Te kegyelmed éltessen engem.
A Te szereteted lakjék bennem.
A Te tisztaságod költözzék belém.
Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek.
Ne a jelen, hanem az örök élet.
Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak.
Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak,
és ha választanom kell kettőnk között Jézusom,
mindig csak Te, Te és sohasem én legyek az első.

Imádság:

Urunk, Jézus, hittel valljuk feltámadásodat, amely győzelem a halál
felett, diadal a bűn és a gonosz felett. Feltámadásod új életet jelent
számodra, ugyanakkor az új élet forrása számunkra is. Te újra élsz, s új
életre, örök életre hívsz mindannyiunkat. Feltámadásod mutatja meg
számunkra az utat, a sorsot, a végső célt, mindazt, ahová emberi életünk
tart. Feltámadásod mutatja meg számunkra az Atyát, aki várt téged, s vár
minket is az örök boldogságban.

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat?
Nagyon vágyódik lelkem tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem. 

Imádság:

Uram, Jézus, beismerem, hogy oly sokszor ítélkezem mások felett. Bosszút
akarva olykor szinte köveket ragadnék, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését.
Az irgalmasság hangját sokszor elnyomja szívemben a kegyetlen, szívtelen ítélkezés. Jézusom, te egészen másként tekintesz a bűnösre. Te feltétel nélkül bocsátasz meg mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel nélküli megbocsátást szeretném megtanulni Tőled, s gyakorolni embertársaim felé.

Imádság:

Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami örökké tartó.Legyen unalmas az öröm, mely Kívűled vár, semmit ne kívánjak, ami Nélküled van.
Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
Add, Uram, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.

Miért kell szüntelenül imádkozni?

Azért kell szüntelenül imádkozni, mert az imádság a személy, az ember lényegi része.Isten képmására lettünk teremtve, olyannak, akivel Isten személyes kapcsolatban áll, és aki képes közösségre lépni vele.
Létünk alapvető eleme tehát a baráti viszony Istennel: a közvetlen párbeszéd - ez az imádság.
Ez teszi lehetővé, hogy hiteles személyekké váljunk istengyermekségünk teljes méltóságában.
Hogyan imádkozzunk szüntelenül, különösen , amikor a hétköznapok forgataga magával ragad?
Szüntelenül imádkozni nem azt jelenti, hogy szaporítjuk imádságainkat, hanem hogy
lelkünkkel és életünkkel Isten felé fordulunk, teljesítjük akaratát: őérte tanulunk, dolgozunk,
szenvedünk, pihenünk, és ha kell érte halunk meg.
Tevékenységünk így szent cselekménnyé lesz, és imádsággá válik az egész napunk.
Segíthet ebben, ha felajánljuk Istennek minden cselekedetünket: " Jézusom érted ,neked
teszem " vagy ha nehézségeink adódnak, tudatosítjuk magunkban:
" Mi a fontos? Az, hogy szeresselek téged !

Így minden dolgunkat szeretettel itatjuk át.
És szüntelenül imádkozni fogunk, mert szüntelenül szeretünk.
( 2008. januári életige: Chiara Lubich )

Két szép ima

Ébredéskor minden reggel így imádkozz

Ó Uram, megszülettem az alvás méhéből.
Elhatározom,hogy mindennapi tevékenységeimet felajánlom Neked,
Aki minden pillanatban jelen vagy az elmémben.
Tisztítsd és szentesítsd meg minden gondolatomat , szavamat és cselekedetemet ;
Ne engedd,hogy másoknak fájdalmat okozzak, sem pedig, hogy mások engem bántsanak.
Vezess engem, irányíts ma kérlek !
Sai Baba

Amikor alváshoz készülődsz, imádkozz ekképpen

Ó uram, a mai napi feladatokat, amelyek súlyát ma reggel Rád helyeztem elvégeztem.
Te voltál, aki gondolkodni, beszélni, cselekedni késztetett;
Ezért most lábaid elé helyezem minden szavamat, gondolatomat és tettemet.
Bevégeztem a dolgomat. Fogadj el engem, megtérek Hozzád.
Sai Baba

_______________________________________________________

Imádság:

Istenem, irgalmas Atyám, oly nagy öröm számomra, hogy újra a közeledben
vagyok, s ismét szeretettel ölelsz át engem. Te sosem erőltetted rám
szereteted, nem kényszerítettél arra, hogy jóságodat elfogadjam, hanem
szabadnak teremtettél, és sosem vetted el szabadságom. Te mindig vártál.
Mindig remélted, hogy észhez térek, s bíztál benne, hogy nem feledkezem
meg végleg szeretetedről. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás,
irgalom, gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik.
Érints meg irgalmaddal! Érints meg szereteteddel!


Imádság:

Ahová állítasz, ott szolgállak
Ahol megsejtelek, megcsodállak
Amim van, azért magasztallak
Amim nincs, azért nem zaklatlak
Ami a dolgom, azt csinálom
A jó szót érte sose várom
Ha nem sikerül, nem kesergek
Isten nevében mindent újra kezdek
Csak egyet kérek minden áron :
Jöjj el értem, ha jön halálom,
Uram, Megváltóm, Királyom.


Imádság:

A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk
keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a
legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd
hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával,
annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk,
szívünk Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

Boldog Kalkuttai Teréz

***


Arámi Miatyánk

Kozmosz Anyja-Atyja
Te teremtettél mindent,
Ami a Fényben mozog.
Gyújtsd egy pontba fényedet mibennünk!
Teremtsd most meg egységed uralmát,
Hogy a Te Egy-vágyad
A miénkkel cselekedjék,
Miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is!
Oldd ki hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket,
Amiként mi is eloldozzuk azokat a kötelékeket,
Melyekkel másokat tartottunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.
Teljesítjük igazi célunkat:
A hatalom és a tenni vágyás szeretetét,
Amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve,
Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
Ámen

(Jézus, ahogy azt anyanyelvén mondta)


Imádság:

Uram, Jézus, hiszem, hogy velem vagy mindig, velem vagy életem nehéz
helyzeteiben, velem vagy még a kísértések idején is. A gonosz az
ellenkezőjét akarja elhitetni velem, s azt a gondolatot ébreszti bennem,
hogy magamra hagytál, nem törődsz velem, nem gondoskodsz rólam.
Bukásaim és eleséseim figyelmeztetnek, hogy újra és újra bizalommal forduljak
hozzád és segítségedet kérjem. Segíts, hogy a legnehezebb kísértések
idején is a te arcodra tekintsek, a te tekinteted keressem, a te kezed
után nyúljak, s a te szívedre hajoljak.
" A Te kezedben van szívünk Uram,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd meg a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet.
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat!"

***

II. Rákóczi Ferenc imája
Derűt hozó ima:

"A békesség velem kezdődik. A kozmikus erő békessége és derűje tölti el a tudatomat, a jóakarat szelleme belőlem sugárzik az emberiség felé. A legmagasztosabb rejtekében vagyok. Őszintén és szeretettel kérem, hogy családom tagjai, munkatársaim és minden ember Isteni irányítás alatt haladjon igaz önmegvalósítása felé, ahol Isteni boldogság és általános jólét lesz osztályrészük. A békesség kozmikus folyója a tudatomon és a szívemen halad keresztül, minden ember felé békességet és jóakaratot sugárzok. Körülölel az igaz tettek és az Isteni szeretet végtelen palástja.

Hiszem és vallom, hogy Isten kozmikus bölcsessége megszenteli értelmemet, és oda föntről inspirál. Harmóniát látok ott, ahol viszály van, békességet, ahol fájdalom van, szeretetet, ahol gyűlölködés van, örömöt, ahol szomorúság van és életet, ahol úgynevezett halál van. Imámba foglalom szeretteimet és munkatársaimat, Isten szeretete hatja át lényünket. Ha volt valaha bajom másokkal, most önként megbocsátok nekik. Minden keserűséget és ellenséges érzületet kiűzök magamból. Isten képmását látom embertársaimban, egészséget, boldogságot, békességet és az örök kozmikus bölcsesség áldásait kívánom nekik.

Önként osztogatom szeretetemet, bölcsességemet, megértésemet és gazdagságomat. Isteni útmutatásra adakozom a végtelen gazdagságból másoknak is. Isten ésszel felfoghatatlan békessége most és mindörökké eltölti lelkemet és szívemet."
( ima Dr.Joseph Murphytől )

***
Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.


Imádság

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is
felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a
nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy
feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább
abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged,érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.

Imádság

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc


Imádság

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
Szeretet nélkül az élet értelmetlen,
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm!


Imádság

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen
foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát

Imádság

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

Imádság

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására !
Szent Ágoston


Imádság

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

Imádság

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk
kezünket arra a Kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket,
s amelyet szegek vertek át.
Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a mienk,
de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli,
s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen szeretet árad.
Teilhard de Chardin

Imádság

Uram, Istenem, őrizz meg engem attól, hogy valaha is terhesnek érezzem a
munkát, vagy kedvetlen legyek hivatásomban.
Adj kitartást, örömet, mellyel végzem a munkámat, valamint hasznosan, jól
gazdálkodjam az idővel, ne fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy
időtöltéssel.Adj nekem oly erős szeretetet, hogy az, amit mára rendeltél nekem,ne teher legyen, hanem öröm.


Imádság

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

Imádság

Aki benned bízik, Uram,
és őszinte szívvel téged keres,
az nem könnyen botlik el.
Ha pedig mégis bajba jut,
ha mégannyira belé keveredik is,
te egykettőre kimented, megvigasztalod,
mert te nem hagyod el véglegesen
a benned bizakodót.
Ritka a hű barát,
aki barátja mellett minden rosszban kitart.
Te, Uram, csak te vagy
a fogyhatatlanul hű mindenben,
kívüled senki más.
Kempis Tamás


Imádság

Istenünk, a te jeled, a te vezetésed, a te segítséged, a te útmutatásod
nélkül eltévedünk földi vándorlásunk során és céltalanná válik életük.
Küldj nekünk jelet, s ne engedd, hogy lelki vakságunk megakadályozzon
minket a te jeled felismerésében. Tégy bennünket készségessé a te útjaid,
a te szándékaid, s legfőképp a te Fiad, Jézus követésére! Csak a tiszta
vízben, az élő vízben, csak tiszta szívvel láthatjuk meg csillagod fényét,
amelyet nagy alázatosságban szeretnénk követni. Jézusunk, ajándékainkkal
együtt önmagunkat is neked szeretnénk adni, hiszen te önmagadat
ajándékoztad a világnak, s minden embernek.


Imádság

Mindenható Úr! Te vagy példaképünk, rendezőnk és kormányzónk; te vagy
utunk, a te fényedre nyitó ajtónk. Te vagy az Igazságosság képe! Te vagy
csillagunk és fényességünk! Hálát adunk neked, dicsérünk és áldunk!
Téged dicsőítünk, hiszen mindenütt téged ünnepelnek, Halhatatlan,
Fáradhatatlan, Örökkévaló! Te vagy a lélek életének példaképe, te vagy
boldog Atyánk, Királyunk és Istenünk.
Ha Terád tekintünk, Uram, nem halunk meg. Ha megvalljuk nevedet, nem
veszünk el. Ha Hozzád imádkozunk, meghallgatást nyerünk.


Ókeresztény ima
XVI. Benedek pápa üzenete a
béke 43. világnapjára, 2010. január 1.).


"Az emberiségnek mély kulturális
megújulásra van szüksége, újra fel kell fedeznie azokat az értékeket,
amelyek azt a szilárd alapot képezik, amelyre jobb jövőt építhetünk
mindenki számára. A jelenlegi válsághelyzetek - akár gazdasági,
élelmezési, környezeti vagy társadalmi jellegűek -, alapjában erkölcsi
gyökerűek és egymással összefüggnek.
Ezek szükségessé teszik, hogy új tervet alakítsunk ki az emberek közös előrehaladására. Kiváltképpen pedig arra köteleznek, hogy életmódunkat a mértékletesség és a szolidaritás
jellemezze, hogy új szabályokkal és az elköteleződés új formáival bizalommal és bátran a már megvalósult pozitív tapasztalatokra tekintsünk, és a negatívakat határozottan elvessük. A jelenlegi válság csak így lesz alkalom a dolgok helyes megítélésére és új tervek létrehozására" Ha békére törekszel, védd a teremtett világot!


Imádság

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy Téged követ, szolgál Neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a Nap ragyogjon benn örökre, hogy Érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a Te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.

Szent Efrém


Imádság Aprószentek Ünnepén

Ártatlan apró vértanúk
dicsőítsen ma szent dalunk!
A föld elvesztett, s könnye hull
az ég elnyert, s örömre gyúl.

Megölt a vad, gonosz király,
de Alkotónk szent karja várt,
hogy országába fölvegyen,
hol fény s öröm vár szüntelen.

Halálotok gyöngyként ragyog
Krisztus körül, ártatlanok,
kétévesek sem voltatok,
s már mennybe vittek angyalok.

Ó város, szentté tett az ég
mint Megváltónk szülőhelyét,
kinek mint zsenge áldozat
első mártírvér itt fakad.

Állnak királyi trón előtt
tündöklő fényruhában ők,
ingecskéjüknek bíborát
a Bárány vére mosta át.

Jézus, neved legyen dicső,
kit földre szült a Szűz szülő,
Atyádnak s Lelkednek veled
örök dicsőség, tisztelet! Ámen.


Imádság

Add meg nekem, Krisztusom, az állandó vágyat, hogy téged kövesselek minden
cselekedetemben.
Add, hogy szüntelenül azon elmélkedjek, hogyan kövesselek, és úgy
viselkedjek, amint te viselkedtél.


Imádság

Urunk, Jézus, aki a világra jöttél, s születésed pillanatától fogva
gyermeki arccal tekintettél minden emberre, ne rejtsd el előlünk soha a te
arcodat! Szemlélni szeretnénk az isteni irgalmat és jóságot sugárzó
arcodat. Segíts minket abban, hogy minden embertársunkon felismerjük a te
arcod, a te tekinteted! És segíts minket abban, hogy egyre jobban
hasonlítsunk hozzád, aki Üdvözítőnk és Megváltónk vagy.


Imádság


Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!


Imádság

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston

Imádság

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő
szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Óh hallgasd meg kérésemet, hogy
dicsérjem szent nevedet.
És fogadd el az én imám Szűz Mária édes anyám.

Imádság

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz

Imádság

Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát.
Ámen.

Imádság

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked
zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz
javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton
örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek!


Imádság

Urunk, kérünk, ragyogja be a te fényességed botorkáló életünk éjjelét.
Add, hogy meghalljuk a bátorító szót: Ne féljetek, nagy örömet hirdetek
néktek! Kérünk, Urunk, boldogságra vágyó szívünket töltse el a Te
ragyogásod, esendő életünket erősítse a te békességed! Add, hogy
fáradságot nem kímélve messziről is készek legyünk útra kelni, hogy
eljuthassunk hozzád.

Imádság

Istenünk, Te vagy az ura az időnek és az örökkévalóságnak. Add, hogy
megértsük: életünk Fiad, Jézus Krisztus által teljes értelmet nyer. Add,
hogy felismerjük: ég és föld elmúlnak, de a Te Igazságod örökkévaló. Add,
hogy rádöbbenjünk: bármit gyűjtünk, múlandó csupán, de a szeretet nem
múlik el soha. Add, Urunk, hogy a ránk bízott idővel jól gazdálkodjunk.
Add, hogy tudjuk csendben figyelni a jeleket, melyeket minden nap adsz
nekünk. Add, hogy a te szeretetednek semmit elébe ne tegyünk!


Imádság

Atyánk ! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.
Teréz anya


Imádság

Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts
meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba.
Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre
lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet
egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az
érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül
Érted, Istenem!

***
Imádság

Ima szülőkért és testvérekért

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd
meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a
jóban és őrizd meg őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és
minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban.


Imádság

Uram, mindent tőled kaptam, s mindent neked köszönhetek. Ezért kész vagyok
tiszta szívből mindent visszaadni neked. Örömmel és szabad akarattal adok
neked, Uram, mindent. Tartsd meg mindig ezt az érzést a szívemben, és
vezess engem magadhoz!


Imádság

Uram, te megszelídítetted a haláltól való félelmünket, hiszen életünk
végét az igazi élet kezdetévé változtattad. Pihenteted egy kicsit
testünket, csak egy egészen picit, aztán felébresztesz a végső
harsonaszóval.
Azoknak, akik félnek, a Kereszt jelét adtad, hogy megsemmisítsd az
ellenséget és biztosítsd nekünk az életet, ó, örök Isten, akinek már anyám
méhéből felajánlottak, és akit minden erőmmel szeretek.
Állítsd mellém a világosság angyalát, hogy elvezessen az enyhülés helyére,
ahonnan a szomjunkat csillapító forrás fakad.
Ne válasszon el engem a mélység választottaidtól! Ne emlékezz többé
bűneimre!


Imádság

URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé.
Azt add meg számomra, ami SZERINTED a legjobb nekem.
Kérlek, óvjad, vigyázd lépteimet.
Ne engedd, hogy magamra maradjak, és magányomban
UTÁNAD szomjazzak.

URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé.
Szólalj meg rajtam keresztül,
nyilvánulj meg rajtam keresztül,
hogy ÁLTALAD a szívek megnyíljanak és HOZZÁD forduljanak,
TÉGED szolgáljanak.

Ha mindezt megtetted URAM,- kérlek, fogadd Szívedbe a MAGYART!
Adj neki jobb sorsot, kérlek!
Emeld Őt SZERETŐ SZÍVEDBE,
fázó lelkét ott melengesd fel.
Ruházd fel Őt az IGAZSÁG SZAVÁVAL,
a KIÁLLÁS BÁTORSÁGÁVAL.

VÉGTELEN SZERETETEDDEL ébreszd Őt,
hogy végre rádöbbenjen,
mi végre él ebben a HAZÁBAN, miért született MAGYARNAK.

URAM, ATYÁM,- kérlek, áld meg MAGYAR NÉPED.
Tedd BÉKÉD eszközévé, IGÉD hirdetőjévé,
hadd váljon újra FÉNYLŐ NEMZETTÉ, az IGAZSÁG NÉPÉVÉ.
URAM kérlek, soha ne hagyd magára ŐT!
Ámen.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin.
(2009. október 16.)


Imádság

Uram, Istenem, te vagy minden javam.
Egyedül te vagy a jó, igaz és szent,
a mindenható,
mindent te adsz, mindent te töltesz be,
s csak a bűnöst hagyod üresen.

Emlékezzél irgalmasságodra,
és töltsd be szívemet kegyelmeddel,
hiszen nem akarod, hogy üres maradjon,
amit alkottál.


Imádság

Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!

Imádság

Urunk! Titokzatosan igazgatsz mindenütt, és mindenhol el vagy rejtve.
Jelen vagy a magasban és a magasság nem érez téged. Ott vagy a mélységben,
és az nem fogja körül lényedet. Közel vagy és mégis távol. Ki ér el
hozzád? A kutató lélek minden érzésével sem képes erre. Csak a hit közelít
meg téged, csak a szeretet, csak az imádság.
Szent Efrém


Imádság

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!


Imádság

Istenünk, bárcsak megértenénk, hogy micsoda boldogság lesz az a tudat,
hogy boldogságunk örökké fog tartani; és mekkora élvezet az a bizonyosság,
hogy örömünknek sohasem szakad vége!


Imádság

Semmit sem akarok magamnak megtartani, hanem inkább magam s mindenem
szeretném önként és szíves-örömest neked adni.
Uram, Istenem, Teremtőm és Megváltóm, akkora vonzódással, tisztelettel,
dicsérettel és tisztességgel, akkora hálával, odaadással és szeretettel,
akkora hittel, reménnyel, tisztasággal szeretnélek ma magamhoz venni
téged, amekkorával méhébe fogadott és óhajtott szentséges anyád, a
dicsőséges Szűz Mária, amikor alázatosan és áhítattal felelt az angyalnak,
aki a megtestesülés örömhírét jelentette neki: íme, az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Kempis Tamás


Imádság

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.


Imádság

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.


Imádság

Kérünk, Urunk, add, hogy megérthessük: Országod kincs, amelyet meg kell
találnunk, s ha megtaláltuk, rádöbbenünk, hogy értékesebb mindennél.
Olyan, mint az igazgyöngy, a nagyon értékes, amelynek láttán minden más
silányságnak tűnik. Add, hogy gyűjthessünk igaz kincseket , mert ahol a
kincsünk, ott van a szívünk is.


Imádság

Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!

Imádság

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az
utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add,
hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a
földön, hogy beszélgessek Veled!
Chiara Lubich

***

Imádság

Uram, te ismersz engem. Fogadj el hát olyannak, amilyen vagyok, és mutasd
meg, amilyennek látni akarsz!

Imádság

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.


Imádság

Szerelemisten:
Te vagy a Szentség ezen a földön.
Szerelem-Isten:
A szívemet neked őrzöm.
Te vagy a világ örök meséje.
A mi szerelmünknek Te vagy az eleje,Te vagy a vége.
Belőled indul minden szépség.
Égő oltárod minden reménység.
És visszatér hozzád a Halál.
Te állsz a bölcsőnél és a ravatalnál.
Mégis az ember megtagad Téged.
Bocsásd meg neki, ha ellened vétett.
Bocsásd meg neki, hogy törpe a lelke,
Hogy nem elég szent a szerelemre.
Ha a szentséged porig alázza és prófétáidat
Röhejjel űzi ki a világba,
Bocsásd meg neki, hogy olyan gyenge,
Hogy bár szeretne, imádni nem mer:
Bocsásd meg neki, hogy csak ember.
Szerelemisten:
Te vagy a Szentség,
Te vagy az Élet.
Ő és Én,két kóbor táltosod, imádunk Téged.
Wass Albert


Imádság

Uram, adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, és
minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel!
Milyen jó Istennek szolgálni! Milyen gazdagon jutalmazza már e földön
azokat, akik szeretik őt!
Add meg, fölséges Teremtőm, hogy szent kegyelmed segítségével minden
erőmmel neked szolgáljak, dicsőségeden dolgozzam, hiszen ez életemnek
legfőbb kötelessége!
De la Salle Szent JánosRégi magyar áldás

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.

Imádság

Isten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik. És mert én
a tied vagyok, benned, Szabadítómban, dicsekszem mindörökké. Minden
szomorúságomban te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal. És hol is
volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene?
Nagy Szent Gertrúd

Imádság:

Atyánk! Jézus Krisztusnak,
az Evangélium Emberfiának
halhatatlan életet adtál.
De még ennél is többet tettél:
minden embernek, aki reménykedik,
a kegyelem gazdagságát
helyezted kilátásba.
Ezért merjük imánkat Hozzád intézni:
tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél,
teremjen sok gyümölcsöt
minden kegyelemmel megáldott ember
az idők végezetéig. Ámen.

Sziénai Szent Bernardin

Imádság:

Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába
állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik,
akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a Te gyermekeiddel!
Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők!
Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg
senkit! Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat!
Dicsérjelek szüntelen Téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek
lelkére a sötétség éjjele száll!

Imádság

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!

Szent Iréneusz


Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni Istenséged titka előtt.

Szent István Király Ünnepére
Szeretetet és áldást kérek a Magyar Nemzet Fejére!

Istenem!
Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország.
Mária, Jézus anyja. Magyarország védő asszonya! A Te képedet hordozzuk zászlóinkon. A Te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörülj érettünk!
Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a Te templomod falai, és ahol még a Te nyelveden, a Te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban, Szent István király; ó borulj az Isten lába elé! Isten, Isten!
Legyen szíved a miénk!
Gárdonyi Géza


Imádság:

Semmit sem akarok magamnak megtartani, hanem inkább magam s mindenem
szeretném önként és szíves-örömest neked adni.
Uram, Istenem, teremtőm és megváltóm, akkora vonzódással, tisztelettel,
dicsérettel és tisztességgel, akkora hálával, odaadással és szeretettel,
akkora hittel, reménnyel, tisztasággal szeretnélek ma magamhoz venni
téged, amekkorával méhébe fogadott és óhajtott szentséges anyád, a
dicsőséges Szűz Mária, amikor alázatosan és áhítattal felelt az angyalnak,
aki a megtestesülés örömhírét jelentette neki: íme, az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Kempis TamásNAPHIMNUSZ

Assisi Szent Ferenc (1182-1226)
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem Méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja, és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép Ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram Téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek,
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram Téged Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért,
Kik által élteted minden te alkotásodat.
Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunkért,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért;
Vele gyújtasz világot éjszakán,
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénkért,
Ki minket, hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, téged minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldott légy, Uram, a testi halálért, mi testvérünkért,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak,
Második halálnak nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.
Fordította: Sík SándorIma a szellemmel való kapcsolatért


"Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.
Assisi Szent Ferenc


Imádság:

Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája !
Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne kerüljem
el azt, aminek történnie kell! Erősen szembe nézve a kereszttel, mondom:
Atyám, a Te hívásodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini


Imádság:

Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre!
Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked,ahogy azt megérdemled,
hogy számolgatás nélkül adjak,sebeket észre sem véve harcoljak,
pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért,hogy akaratodat
teljesítsem !
Szalézi Szent Ferenc


Kárpátaljai Szolyván tett látogatásom emlékére egy ismeretlen szerző verse
Imája


Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát Uram , kérésünket végre.
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.
Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn vagy az égbe,
Hallgasd meg hát sok-sok kérésünket végre.

Uram, jöjj, segíts, ha tudsz, segíteni,
Hogy ne kelljen már tovább ily sokat szenvedni.
Lelkünk már összetört a sok bánat alatt,
Könny lett az italunk, kenyerünk a bánat,
Így szállnak a napok el a fejünk felett.
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza minket.

Sok hosszú, álmatlan, hideg éjszakában,
Nem fekhetünk otthon puha fehér ágyon.
Ha leszáll az este, otthon lámpát gyújtanak,
Kedves szüleink csak értünk imádkoznak.
Mert hiányzik közülük a kedves két fia.
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts minket haza.

Most pedig, bajtársak, ne essünk kétségbe.
Összekulcsolt kézzel tekintsünk az égre,
Küldje el nekünk is a várt szabadulást.
Minden szívből szálljon hő ima az égbe,
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza végre.

Vedd el, Uram, tőlünk a keserű kelyhet,
A sok bánat helyett küldj egy kis örömet,
Hogy az életünk tovább örömteljes legyen,
És amit akarunk, sikerüljön minden.
Egész családunkkal hálát adunk neked,
Mi Atyánk, Úr Isten, áldott legyen neved.

Áldd meg otthon hagyott kedves szüleinket,
Apánkat, Anyánkat, kedves testvérinket.
Hallgasd meg hát őket minden kérésükben,
Hogy boldogok lehessünk az egész életben.
A családban együtt áldjuk a te neved,
Mi Atyánk, Úr Isten, hála legyen neked,
Ámen.


2009. július 10. Emlékpark

Kárpátaljai Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, bocsáss meg nékünk, mert kételkedtünk.
Nem abban, hogy vagy-e egyáltalán, hanem azért, hogy oly messzire kerülvén egymástól ki mertük mondani, meg mertük kérdezni egymástól és magunktól: Atyánk, miért hagytál el minket ?
Miért csuktad össze pilláidat ránk tekintvén, megfosztva minket hitet éltető szemeid fényétől és melegétől ?
Bocsásd meg, mert mi hagytunk el Téged.
Te ezt tudod, de lelki megnyugvásunkért, gyónásként hadd mondjuk:
Atyánk , a sátán kerített hatalmába minket, elrabolta mindenünket, egyik kezünkben kenyeret tartottunk, a másikkal fedelet magunk és szeretteink fölé - ennyit hagyott meg nekünk.
Gyarló emberként féltünk imára kulcsolni kezeinket, mert elejtvén
valamelyiket - megsemmisülünk.
Szenteltessék meg a Te neved, mert reménytelenségbe tiport évtizedeinkben neveddel tettük elviselhetővé testi-lelki fájdalmainkat, vágyva-remélve országod eljöttét.
Ne vádolj minket türelmetlenséggel, de legyen meg a Te akaratod már ma, amint a mennyekben, úgy a földön is.
A mindenség végtelenjében földi létünk pillanatnyi:
add meg hát Atyánk, hogy élni akarásunkat a Te akaratod tegye elviselhetővé.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és holnap is.
Add, hogy búzánkat anyaföldünkbe vethessük, kenyerünket anyanyelvünkön nevezhessük.
Adj biztató kitartást, hogy ne süllyedjünk a napi küzdelmek kilátástalanságába,
hogy feléd fordíthassuk kérges tenyerünket és érdes lelkünket, hogy legyen bátorságunk és időnk Téged kérni:
bocsásd meg vétkeinket, taníts meg újra, hogy őszintén valljuk és tegyük:
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Mi akik végigszenvedtük a poklok éveit, hova vétkek kényszerítettek vétkezni, kérünk: adj
erőt és időt megbocsátani embereknek, nemzeteknek, évtizedeknek.
És ne vígy minket a kísértésbe, hogy elégedettek legyünk magunkkal , ne engedd,
hogy sanyargatóink szenvedéseit látva-hallva, a bosszú bódulatába zárkózva kárörvendjünk.
Szabadíts meg a gonosztól, mely itt van közöttünk felöltvén az anyagiasság és önimádat csábító palástját.
Bízva és reménykedve fordulunk most és mindig Hozzád:
tarts meg szülőföldünkön, emelj fel magadhoz, add meg Atyánk, hogy
kegyességed tanúi és részesei legyünk, mert Tiéd az Ország a Hatalom és a Dicsőség most és mindörökké Ámen.
Szőllősy TiborIma Az örök életcél betöltéséért

Végtelen jóságú Mennyei Atyám!
Add, hogy benső szellemi látásom-
Szellemi szemem megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni bölcsesség
-az élő hit által -
bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni szeretet
- az élő alázat által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg akaratvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Erő
- az élő remény által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet!
Hogy testet öltésem célját,
a szeretet két fő parancsának betöltését
minden élethelyzetben felismerjem
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldd meg minden ügyet,
melyet szolgálok!
Áldj meg mindenkit,
Akivel kapcsolatba kerülök!

Hogy mindenben minden
Szent akaratod szerint történjen,
Bennem és általam
Ámen !
( Makk István )