Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


jezus.jpg

 

 

 

15 PERC SZENTSÉGIMÁDÁS

*

Imádság

Uram !

Annyi mindenért kell köszönetet mondanom,
bár sok ezernyi imával még mindig tartozom Neked.
Őszinte lelkemet úgy is csak te ismered,
nem is kell, hogy elmondjam neked.
Csak tudd, mégis!..
Köszönöm az életem, amit
egyszerűen, de mégis élhetek.
Köszönöm hogy láttatod velem
mindazt a szépet, mi köröttünk terem,
és engeded nekem, hogy mindig ott legyek,
ahol szükség van rám és segíthetek.
Köszönöm Neked a szenvedéseket,
a bánatot, a fájó könnyeket,
Hisz mindig tudod, mit miért teszel.
Valamit biztosan most is tervezel,
mert látod, ahogy lassan s csendesen,
lelkem bús köpönyegét magamról levetem.
Látod, hogy örülni tudok fűnek, fának, minden virágnak,
és hálásan köszönöm, hogy átadhatom magamat még ezernyi újabb csodának!

Ámen

*

Ferenc pápa imája - lelki áldozáshoz

„Lábaid elé borulok óh, én Jézusom és Eléd hozom megtört szívem bűnbánatát.
Szívem leereszkedik egészen az ő semmijébe, ugyanakkor a Te szent jelenlétedbe.
Imádlak Téged a Te szereteted Szentségében, a szavakkal ki nem fejezhető Eucharisztiában.
Vágyom arra, hogy befogadjalak Téged szívem ezen szerény hajlékába.
Most még csak lélekben fogadhatlak be oda, de várom már azon örömet, hogy végre szentségi módon is megáldozhassak.
Jöjj el hozzám, óh Jézus! Add, hogy én Hozzád mehessek.
A Te szereteted tüzesítse át egész lényemet az életre és a halálra.
Hiszek Benned, remélek Benned, szeretlek Téged!”

2020. április 17.

*

Szent II. János Pál pápa imája

(a Csodatévő Krisztus-szobor előtt)

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztre feszített Jézus,
imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért.
Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban,
meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt,az én fájdalmamat is.
Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged
és elfogadtatod velem az élet nehézségeit.
Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd.
Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem,
sebeimet meggyógyítod a szereteteddel.
Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet.
Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled:
Hallgass meg engem, oh Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal!
Keresztre feszített Jézus, melletted ott van a te Anyád,
fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység!
Ámen!

Isteni Irgalmasság Rózsafüzér

Köszönöm - köszönöm - köszönöm

 

Ferenc Pápa felajánló imája

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

*

Szent Patrik - Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam…

Amen.

*

Imádság

Add nekünk Urunk a vigasztalás Lelkét.
Mert igaz ugyan, hogy szolgálnunk kell Téged a vigasztalanság,
a lelki szárazság időszakában is, és Te akkor is erőt adsz.
De mégis kérünk : add meg a vigasztalás, a lelkesedés,
az öröm, a bizalom Lelkét!
Erősíts a hitben, reményben és szeretetben!
Segíts, hogy odaadással szolgáljunk mennyei Atyánknak
és dicsérjük Őt: a lélek örömében és békéjében.

Ámen.

Karl  Rahner

*

Nagyboldogasszony - ünnepi imák

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Miasszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk!
Engeszteld meg Szent Fiadat,
Mutass be minket Szent Fiadnak!

Ámen

*

Áldott Égi Szűz!

Add, hogy minden anya megtartsa magzatát!
Add, hogy minden ember tisztelje és védje
a Föld-Anyát!
Add, hogy mindenki megtalálja
a Fény-Anyához vezető utat!
Ámen

*

John Henry Newman

Az ima hatalma

Nincs a földön olyan tékozló bűnös, akinek ne lenne üdvös az égiek szoros barátsága.
Bár gyenge még hite s lankad az imája, némileg a bűntől már ez is elvágja,
s úgy élvezi a bocsánat gyümölcseit, hogy kegyelmet kap, mely az üdvre segít.
Mindenki magát menti meg, csak kutassa elméje az eget.
S hatalmat is kap, ha keres; olyat, mely könyörületes, és ajándékát a világra önti, - nem egyszerre, hanem - böjti lelkülettel, mely tűrt és sokat szenvedett el.
Tiszta és igaz tettek áldozatával lész állhatatos, s minden tiéd lehet -
Istened által!

*

IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Édesanyák, ti áldva áldottak, édesanyák, ti életadók!
Ha nem lennétek, lánca szakadna az emberi létnek,
Hírmondónak se maradna ember a Földön.
A ti méhetek gyümölcse az emberiség, édesanyák,
ti áldva áldottak, közöttünk élők és régen holtak, sírban nyugvók.

Tiétek e nap és véle a többi, hogy a hála jegyében gondolunk reátok,
és összeforrhassunk tiveletek, mert együtt - szülő és gyermek -
Vagyunk az Élet, a folytonosság, a múlt, jelen s
Jövendő ma is, s mindenkor, minden korban s mindörökké.
Áldjon meg benneteket a Föld és a Menny!

Ámen

*

IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Istenem, a Te gondviselésed akaratából ajándékozta
nekem édesanyám az életet.Nélküle nem volnék.
Mindig hálás akarok lenni ezért neki,és sohasem felejtem el
azt a szenvedést, melyet értem viselt.

Éjt nappallá téve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet.
Ő beszélt nekem először Rólad, a jóságos Mennyei Atyáról,
és ő tanított először imádkozni.

Áldd meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett.
Örömet akarok szerezni neki egész életemben,
és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt.

Ámen

*

Josef Ratzinger

Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor  szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé.
Ámen.

*

Szent Benedek imája

"Ó, kegyes és Szent Atyám, adj nekünk Téged megértő értelmet, Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket, Irántad buzgó bensőt, Rád bukkanó bölcsességet, Téged felismerő világosságot, Érted égő szeretetet, Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket, a Te szavaidra hallgató fület, a Te szépségedet szemlélő szemet, a Te fönségedet magasztaló nyelvet, Neked kedves életmódot; a Szentlélek erejéből, Jézus Krisztus, a mi Urunk által."

*

Ima a Megváltó Jézushoz

Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,
aki keresztáldozatod által megváltottál minket és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől és a gonosz minden befolyásától.

A Te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem,
a Te Kereszted érdemeiért kérem, Mária, a Szeplőtelen Fogantatás
és a Fájdalmas Anya közbenjárására kérem.

Csorduljon rám az oldaladból kifolyó vér és víz, hogy megtisztítsanak, megszabadítsanak, meggyógyítsanak engem. Ámen.

*

Ima

Istenem! Hozzád kiáltok reggel.
Segíts imádkozni és rendezni gondolataimat,
mert egyedül képtelen vagyok rá.
Bennem sötét van, de Nálad világosság van.
Én egyedül vagyok, de Te nem felejtesz el.
Én elcsüggedek, de Te kitartó vagy.
Én nem értem utaidat, de Te tudod, mi az én utam.
Mennyei Atyám, hálát adok és dicsérlek az éjszaka nyugalmáért,
az új napért,
Életemben megtapasztalt minden jóságodért, és hűségedért.
Sok jót tettél velem.
Hadd fogadjam el a nehezet is a Te kezedből.
Te nem raksz rám több terhet, mint amennyit el tudok hordozni.
Te gyermekeidnek mindent javára fordítasz.

Dietrich Bonhoefferé

*

 Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.

Szent Patrik

*

Egyszerű tökéletesség...

Ahova tettél - ott szolgállak.
Ahol megsejtlek - megcsodállak.
Ahogy tudlak - úgy követlek,
s ahogy botlom - nem csüggedek.
Amim van - azért magasztallak,
amim nincs - azért nem zaklatlak.

Ami munkám - megcsinálom,
a jó szót érte sose várom;
ha nem sikerül - nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek.

Ha szenvedést adsz - jubilálok,
miatta Tőled el nem válok.
Tudom, ezzel csak kitüntetsz,
s magam szenvedni úgyse engedsz.

Egyért könyörgök mindenáron:
jöjj értem, ha majd jő halálom!
Ó, Atyám! Megváltóm! Királyom!
Ámen.

*

Ima

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől,
erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem,
adj nekem bensőséges gondolatokat,
és vezess el engem boldogságod birtoklására!

Szent Ágoston

*

Csíki reggeli ima

Mikor reggel lelkem újra ébred,
Isten előtt hajtok előbb térdet.
Édes nekem Uramat dicsérnem,
ki új napot engedett megérnem.
Homlokomra kereszt jelét írom,
hála szóval őrangyalom hívom.
Gyermekmódra bízom magam erre,
hogy egész nap gondomat viselje.


Hallgatom a madarak friss hangját,
víg dalaik szívemet meghatják.
Sietek az Úr házába menni,
imádkozni s új malasztját venni.
Két kezemet összeteszem kérve,
föltekintek a jóságos égre.
Istenemet magasztalom, áldom,
hiszen annyi kegyességét látom.
Embereknek könyörülő Atyja,
kitől lelkem minden napját kapja,
ez új napért néked hálát mondok,
s kérlek, viselj ma is reám gondot.

Ámen

Lakatos Miklós feljegyzése

*

Isten válasza a Miatyánkra

Gyermekem, aki a földön vagy,
aggódva, magányosan és kísértések között,
jól ismerem a te neved,
kimondom, s így megszentelem, mert szeretlek.

Sosem leszel egyedül: benned lakom,
és együtt terjesztjük az élet országát,
amelyet örökségül adok neked.

Örülök, hogy megteszed akaratomat,
én ugyanis a te boldogságod akarom.
Ne aggódj, megkapod a mindennapi kenyeret,
csak azt kérem, oszd meg embertársaiddal.

Tudd, megbocsátom minden bűnödet,
még mielőtt elkövetnéd őket,
de kérlek, te is bocsáss meg azoknak,
akik bántottak téged, vétettek ellened.

És hogy ne ess kísértésbe,
szorítsd jó erősen a kezem,
és én megszabadítalak a gonosztól,
drága, egyetlen gyermekem!

*

Ima

Szálljon dicsérő énekünk
felétek, szent főangyalok,
kiket nagy tisztesség övez,
hol állnak égi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak
vezére, győztes harcosa,
villámló jobbod védje meg,
az Istenhez hű lelkeket!

Gábor, ki égi titkokat
társz fel mint legfelsőbb követ,
segíts, ne hagyjuk el soha
a megszentelt ösvényeket!

Ó, Rafael, te légy velünk,
kik új hazába készülünk,
tarts távol tőlünk testi bajt,
és hozd, mi lelki üdvöt  ad!

És mind, ti, fényes angyalok,
fehér, hótiszta szép sereg,
segítsetek,hogy egykoron
majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyánkat s egy Fiát
imádjuk, és Szentlelküket,
kiknek ti egy dicséretet
együtt örökké zengjetek!

Ámen.

( Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok himnusza)

Adoremus XVII.évf. 9.szám

*

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a Világ lelki megújulására szolgáljon!

Ámen

iec2020.hu

*

Pio atya áldozás utáni imája

Maradj velem, Uram, mert szükségem van rá, hogy jelen legyél, hogy el ne feledjelek. Tudod, milyen könnyen elhanyagollak.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, és szükségem van az erődre, hogy ne bukjam el olyan gyakran.
Maradj velem, Uram, mert te vagy az életem, és nélküled nincs bennem szenvedély.
Maradj velem, Uram, mert te vagy világosságom, s nélküled sötétség borul rám.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat, és kövesselek téged.
Maradj velem, Uram, mert szeretnélek nagyon szeretni, és mindig a te társaságodban maradni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Uram, mert akármilyen szegényes is a lelkem, azt szeretném, hogy téged vigasztaló hely legyen, a szeretet fészke. Ámen.

*

Imádság

Megváltó Urunk, te egykor kisgyermekként jöttél közénk egy szegényes
istállóba, hogy megújítsd hitünket és a mennyei Atyával való
kapcsolatunkat. Azóta is eljössz közénk minden karácsonykor, hogy
emlékeztess minket az újjászületésünk lehetőségére. Lélekben én is
elindulok hozzád Betlehembe, hogy szívemből kérjem tőled bűneim
bocsánatát, és hogy isteni jóságoddal megtisztítsd lelkemet. Jóságos
Jézusom, nem kérek mást karácsonyra, csak azt add meg, hogy tiszta
szívvel borulhassak le szegényes jászolod elé, tiszta szívvel hódoljak
előtted!

*

Imádság

Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét.

*

Imádság

Jézusom! Hálát adok neked, hogy feltételek nélkül elfogadsz engem,
hozzád tartozom, és nem mondasz le rólam. Hálát adok, hogy kegyelmed
halálom napjáig ingyenes, hogy teljes jóságodban nem hiányosságaimat
kéred számon tőlem. Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha, ha
el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz. Nem akkor jössz, ha
várom, hanem ha nem számítok rá. Csöndesen átölelsz, befogadsz
határtalan szeretetedbe. Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a
rossz, csak az örök lehetőség, hogy bennem élve, általam kifejezd
magad. Szólj rajtam keresztül, nyilvánulj meg bennem, hogy többé már ne
én legyek a fontos, hanem csak te. Segíts, hogy közvetítsem jelenléted
a világban.

*

Imádság

Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik
szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni, akik a csapásoktól sújtva – mint
vakok – kénytelenek tovább botorkálni! Uram, segítsd őket, hogy ki
tudjanak egyenesedni, állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud
velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt
lássanak, a Te fényedet!

Páli Szent Vince

*

Adventi ima

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. 
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! 
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. 
Teremts bennünk csendet! 
A hit ajándékát elfogadó csendet. 
A Te titkaidat elfogadó csendet. 
A Te szeretetedet elfogadó csendet. 
A Megváltó érkezését váró csendet. 
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! 


Ámen

*

Ima az imádságért

Édes Atyám, köszönetet mondok az értem mondott imádságokért.

Tedd buzgóvá szívemet a másokért való könyörgésben és kérlek, hallgasd meg azokat.

Juttasd eszembe azokat, akikről hosszú ideje megfeledkeztem.

Szívemben éljen, hogy az imádságnak megtartó ereje van, amit már olyan sokszor megtapasztaltatott velem mérhetetlen szereteted.

Tiéd mindenért a dicsőség.

Ámen

*

Imádság

Szent Mihály segítségéért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké.

Ámen.

*

“Istenem, add, hogy mind halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy
szelíd igen vagy nem.”

Reményik Sándor

*

“Uram, köszönöm neked életem „nehéz embereit”,
akiken keresztül megpróbálod hitemet, szeretetemet,
akik által saját hibáimra figyelmeztetsz,
türelemre tanítasz és megérteted velem,
mit jelent a másiknak megbocsátani.
Add, hogy belássam: helyük és szerepük van az életemben,
még ha nem is előkelő-e hely és hálás e szerep.
Nélkülük szegényebb lennék, elbíznám magam,
talán még tőled is elfordulnék.
Ha nem is lehetünk igazi barátok, kérlek,
soha ne legyünk könyörtelen ellenségek,
tudjunk egymásra nézni, egymással szót váltani,
ha kell egymáson segíteni. Ámen”

Reményik Sándor

*

Széchenyi István gróf imája

Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt!
Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától!
Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!

*

Imádság

Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat
. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem.
Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét.

P. Haschek

*
Imádság

Istenem! Hosszú az út! Sokan elfáradnak; feladják vagy azt gondolják: nem
lehet segíteni, ezért együnk-igyunk, és vigadjunk. Ámde mi a te
ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent ételeddel megerősítve új utakat kell
keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon, amit
magunkhoz vettünk.

A. Pereira

*

Imádság

Uram, adj békés megelégedettséget nyugtalan szívemnek. Legyek megelégedett azzal, hogy közelemben vagy
és a te segítségeddel mindent megtehetek.
Egyetlen kívánság elég: a te akaratod követése, hisz te úgyis boldoggá
akarsz tenni.

C. Sonnenschein

*

Imádság

Urunk, a föld határáig akarsz küldeni minket, hogy tanúid legyünk. Határok
azonban bennünk is vannak, amelyeket önzésünk és gőgünk által teremtünk
magunkban. Taníts arra, hogy ezeket a határokat kegyelmeddel átlépjük.
hogy küldetésed parancsát a mi hétköznapjainkban is betöltsük. És ha úgy
érezzük, hogy az elviselhetőség határához értünk, add nekünk a gyermeki
lélek határtalan bizalmát a te hatalmadban és jóságodban, és akkor
kivezetsz minket saját énünk minden határán túl a te végtelenségedbe.

U.Broll

*

Imádság

Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim; azért ne engedd
elfelejtenem: minden arc mögött a te arcod rejtőzik.

E. Schindler

*

Almádi Róza

Ima

Minden időktől fogva és mindennek idejében Létező

A Világot Teremtő, átlátó és mozgásban tartó Szent Szellem!

Szereteteddel, bölcsességeddel, és Isteni gondolataiddal kérlek segíts és taníts  engem!

Tisztítsd meg bensőmet, nyisd meg és könnyítsd meg szívemet,

 Hogy megtisztultan egész lényemmel befogadhassam

 Szent Tanításodat és Gyógyító Energiádat.

Áraszd rám megújító Erődet, fenséges nyugalmadat,

Vezess engem a földi létben a Békesség, a Szeretet és a Harmónia  útjára!

Mutasd meg a számomra helyes utat, erősíts meg a hitemben, óvj meg attól

hogy a reménytelenség és hitehagyottság érzése hatalmába kerítsen.

Oltalmadat és segítségedet kérem MOST és minden nehézségemben.

Fogd a kezem, érintsd meg a lelkem és áraszd rám Isteni  Fényed,

Adj nekem erőt, hogy megújuljak testemben, lelkemben és szellememben.

Segíts a bajban, a nehéz döntésekben, önmagam és embertársaim megértésében.

Tarts meg engem az EGYségben, a Szeretet  mindenható erejében és oltalmában.

Fogadj el engem és hálámat, mert általad  része lehetek a Mindenségnek.

Kérlek Segítő Szent Szellem add meg nekem, hogy átérezhessem időtlen, isteni eredetemet,

hogy itt a földi létben is megtaláljam lelkem szilárd és nyugodt középpontját!

Erősíts meg, hogy tisztábban lássak, hogy ihletetten jót és helyesen cselekedjek.

Add meg nekem a szabadságot, hogy több és jobb lehessek, mint ami eddig voltam.

Köszönöm, hogy velem vagy, meghallgatsz és szeretsz engem,

Köszönöm a mosolyt, a nyugalmat és a derűt, amivel erősíted a szívemet,

Köszönöm a Reményt, az Erőt és Energiát amit nyújtasz nékem.

Köszönöm a belső Hangot, amit hallhatok, a Fényt és melegséget, amivel körülveszel engem.

Köszönöm, hogy nem kell félnem, mert Hozzád tartozom és bízhatok Benned.

Köszönöm az IGAZ ÚTmutatást és bölcsességet amit kaptam és  kapok Tőled.

Köszönöm, hogy kimeríthetetlen Szent Adományodat tiszta szívvel és emelkedett lélekkel használhatom a magam, a szeretteim és a Világ  javára.

AMEN

heart-of-art.jpg

"Krisztusnak nincs már keze;
ma már csak a mi kezünkkel
tudja a munkát elvégezni.
Nincs már lába;
ma már csak a mi lábunkkal
tud másokhoz odamenni.
Nincs már hangja;
ma már csak a mi hangunkkal
tud magáról beszélni.
Nincs több ereje;
már csak a mi erőnkkel tudja
az embereket magához vonzani."

Flandriai ima

*

Imádság

Istenem! Vétkeztem, és eltűrted. Elhagytalak, és még mindig fönntartasz.
Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha visszatérek, ismét befogadsz. Ha halogatom
ezt, vársz rám. Visszahívsz, ha eltévedek. Édesgetsz, ha ellenállok.
Megvárod, míg felébredek kábultságomból. És egészen magadhoz ölelsz, ha
Hozzád térek.

Szent Ágoston

*

Imádság

Uram, zárj szíved mélyébe,
és ott maradva égess,
tisztíts, hevíts, hajlíts
és egyszerűsíts
szíved kívánsága
és igénye szerint.

Teilhard De Chardin

*

Imádság

Urunk, Istenünk! Nagy és fölséges és szent vagy mindnyájunk fölött. Eléd
tárunk mindent, ami gonddal tölt el: hibáinkat, tévedéseinket,
lázadásunkat és keserűségünket, egész szívünket, egész életünket, melyet
jobban ismersz, mint mi magunk. Hűséges kezedbe tesszük mindezt, mivel
megváltó Fiad által hozzánk hajoltál. Végy úgy bennünket, amint vagyunk,
de emelj magadhoz és gazdagíts a te gazdagságod által!

Karl Barth

*

Imádság

Uram, Jézus! Te vagy a fény, a világosság, a remény és a vigasztalás
számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szüless meg bennem! Élj bennem!
Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!

*

Imádság

Jézus Krisztus Te légy a hűség ingatag jellemvonásaimban. Te légy a
figyelem szétfolyó létemben. Te légy a fölneszelés hangszigetelt
lelkemben. Te légy a szabadság posványos életemben. Te légy a szeretet
magam körül forgó lényemben. Te légy az előrelépés
egyhelyben-topogásomban. Te légy a szelíd megbocsátás vad vádjaimban. Te
légy a kitartás összecsuklásomban. Te légy a minden az én semmimben.

Josef A. Pilz

*

Imádság

Elveszett juhokként tévelygünk,
ki-ki a maga útján;
keresd meg gyermekeidet,
mert nagyon éhezzük és szomjazzuk
a veled való összhang elvesztett paradicsomát.
Atyánk és Pásztorunk, fuss elénk, mert nem leljük
a pusztából hazavezető utat!
Hálát adunk neked, Jézus,
hogy gondos anyát rendeltél számunkra;
aki tisztára söpri elhagyott hajlékunkat,
és engeded nekünk, hogy magunkba szállva megtaláljuk
a bennünk elhomályosult világosságot!

*

Imádság

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!

Granadai Szent Lajos

*

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ

Angelus Silesius

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!

Fordította: Szénási Sándor

***

Imádság

Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

*

Imádság

Nekem te vagy az Uram, akinek akaratát a sajátoménál jobban szeretem!
Mivel nem tudok állandóan szavakkal imádkozni; ha valaha is imádkoztam
igazi odaadással, most halld meg kiáltásomat! Fogadd kegyesen a téged
kérlelő odaadást, mint végtelen kiáltást; s hogy szavaim még méltóbbak
legyenek a meghallgatásra, adj imádságomnak erőt és állhatatosságot!

***

Isten irgalmasság rózsafüzér

Imádság

Urunk, Jézus! Te mindennap, minden pillanatban jössz hozzánk. Szívünk
ajtaján kopogtatsz, szeretnél belépni életünkbe. Én mégis sokszor észre
sem veszem érkezésed, nem hallom hangodat, nem ismerem meg arcodat.
Megfeledkezem arról, hogy szegény, rászoruló, szerencsétlen emberek
alakjában érkezel. Taníts engem a türelmes, reményteli, örvendező
várakozásra. Taníts arra, hogy úgy várjalak, ahogyan a kismamák várják
gyermekük születésének pillanatát. Érintsd meg szívemet! Töltsd be
vágyakozásom! Tedd boldoggá az életem jöveteleddel!

2013. december 8.

***
 

Ima

Izsák Arnold Róbert

Isten

Hull a könnyem, záporoz, sötétlik az ég.
De nem csüggedek, nem félek: van remény!
Van Jézus, van Megváltás, van nyughelyem,
Hol én lelki békém végre meglelem!
S bár rám tör a Sátán, a gyűlölet,
Isten velem van, megsegít engemet!

Ó, Jézus, te türelmes vagy és megvárod,
Szívedbe rejtve az egész nagy világot,
Hogy szívem ajtaját kinyissam Tenéked,
S falai közt visszhangozzon lépted!
Jézus, Te égi szép, Te drága!
Szívemnek egyetlen, biztos váltsága!

Atyám, karjaid közt nem ér semmi baj,
Elhal a zúgás, a messzi csatazaj,
És örök békében, hárfaénekkel,
Angyalokkal, szent lényekkel
Ünnepellek, Atyám, őriző Királyom!
S míg országod eljövend, kivárom.

Szentlélek, munkád sokszor tapasztalom,
Ha Atyámhoz buzgón, tisztán imádkozom.
Szentháromság lénye, üdvösségnek fénye,
Elesett, hívő szív pünkösdi reménye!
Hálát remeg ajkam, szívem és életem:
Te vagy éjjel és nappal, mindig velem!

Atyám, Jézusom, Munkálkodó Lélek,
Szentháromság, melyben hiszek, élek!
Tőletek várok majd örök életet,
Ha lelkem majdan az ítéletre megy.
Ti vagytok velem; Béke, Hit és Jóság
Egyesülnek benned, áldott Szentháromság!

*

Egy könyv üzenetéből:

JÉZUS BENSŐ ÉLETE nihil obstat

„Figyelj isteni sugallataira, és kövesd azokat.
Használd fel a világosságot, amelyet az isteni Atya ad neked,
és ne élj vissza a kegyelemmel, amelyet én a földön élve kiérdemeltem neked.
.Verd vissza a pokoli ellenség kísértéseit, aki sok csapdát állít fel üdvösséged elé.
Légy biztos az isteni kegyelem rendkívüli segítségében.
Légy hűséges ígéreteidhez. Sose feledkezzél meg rólam,
hanem szolgálj engem pontosan és buzgón.

Sose vigyenek téged bűnbe mások cselekedetei.
Ne ítélkezzél. Égő szeretettel imádkozz mindig a bűnösök megtéréséért.
Ajánld fel gyakran az isteni Atyának érdemeimet,
hogy kiengeszteld isteni igazságosságát,
melyet haragra lobbantanak a sok és súlyos bűnnel,
amelyekkel állandóan megsértik.

Törekedjél jót tenni mindenkivel. Ne zárd ki ebből azokat sem,
akikről tudod, hogy a jót rosszal viszonozzák.
Ne törődj az emberek véleményével.
Amikor az isteni Atya dicsőségéről van szó,

cselekedj nagylelkűen, minden félelem nélkül.

Szakadj el minden teremtménytől, még a szentektől is,
hogy ha eljön az idő, amikor meg leszel fosztva tőlük akár a halál,
akár más ok miatt, mindig teljesen megegyezzél az isteni Atya akaratával.
Ne tégy semmit anélkül, hogy előbb meg ne beszélnéd imádságban az isteni Atyával.
Igyekezzél megvigasztalni szomorú felebarátodat. Légy hálás a jótéteményekért, amelyekben oly bőségesen részesültél Atyámtól és felebarátaidtól.
Ne haragudj azonnal, amikor rosszul bánnak veled,
hanem viselj el mindent türelemmel és megadással.

Külső tevékenységeidhez járuljon szent belső lelkiállapot.
Minden ellenkezés közben igyekezd megőrizni szíved békéjét.
Kövess Engem hűségesen!”

Forrás

*

Imádság

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint. Add meg, Uram, a lelkiismeretnek azt a
tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket,
nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod
élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a
szavadat.

2013. október 30.

*

Imádság Szent Mihály segítségéért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké.

Amen.

2013. szeptember 29.

*

Imádság

Hálát adunk, mert kiárasztod ránk Lelkedet, hogy Szent Lelked által
valósággá váljék közöttünk az egység, a béke és a szeretet. Köszönjük,
Istenünk, hogy ma is Rád tekinthetünk. Add, hogy sose szűnjünk meg keresni
Téged, aki forrása és célja vagy életünknek, akiben élünk, mozgunk és
létezünk.

2013. szeptember 13.

*

Imádság

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal,
tetteinkkel. Segíts, hogy életünk, erősítője legyen társaink életének,
akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a
teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az
életre, hanem a pusztulásra vezet.

2013. szeptember 9.

*

Fohász a Magyar Nemzetért

( Ujvári Lajos )

Mennyei Atyám! Aki megteremtetted ezt a világot, és végtelen szereteted által lehetőséget adtál nekünk embereknek, hogy fejlődhessünk, és egyre közelebb kerülhessünk Hozzád,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Vezesd Nemzetünket a megújulás útjára!
Kérünk világosítsd meg elménket, hogy megláthassuk, és észrevehessük azt a szépséget, és azt a jóságot, amellyel körülvettél minket ebben a világban.
Nyisd meg a bezárt szíveket, é s adj nekünk hitet, hogy minél jobban szerethessünk, és szerethetővé válhassunk!
Erősítsd meg karunkat, hogy kitartóan harcolhassunk a szabadságunkért, és megvalósíthassuk az igazi békét országunkban.
Szent Őseinket segítetted minden igaz cselekedetükben, kérjük a Te szeretetteljes segítségedet most is, a szétzilált Nemzetünk újraegyesítésében!
Küldd el nekünk a Szentlélek lángját, hogy a szemünk homálya kivilágosodjék, és hibáinkat észrevehessük, és kijavíthassuk!
Add vissza nekünk az elrabolt gyökereinket, az Őseink által reánk hagyományozott tudást és bölcsességet, amely valaha oly naggyá tette ezt a kiváló Nemzetet!
Segíts nekünk, hogy sötét tévelygéséből Népünk visszatérhessen a becsület és az erény útjára!
Országunk irányítását bízzad igaz, és népéhez hűséges vezetőkre, kérünk Téged védd meg őket, és oltalmazd minden ellenséges erőtől, mely Nemzetünkre tör!
Áldj meg minket, hogy betölthessük azt küldetést, amelyet Nemzetünknek rendeltél, és a Te végtelen kegyelmed és akaratod által segíthessük mindazokat, akiket reánk bíztál.
Köszönjük azt a hatalmas szeretetedet, amely a hosszú és gyötrelmes útján megmentette Népünket a kipusztulástól!
Küldd el nékünk azt a bölcs tanítót, akinek szájából a Te szavaid szólhatnak hozzánk!
Köszönjük, hogy meghallgattál minket!

Legyen áldott ez a nap, és minden napunk!

Ámen

*

Imádság

Teljes szívünkből kérünk, Uram, hadd harcoljunk az igazságért a lélek és a
test erejével egészen a végsőkig. Ha eljön az idő, amikor próbára teszik
hitünket – hiszen amint az aranyat a kemencében, úgy hitünket is a
veszélyben és az üldözésben próbálják ki –, ha kitör az üldözés, add, hogy
felkészülten találjon, hogy házunk télen ne omoljon össze, hogy
lakóhelyünket ne rombolja le a vihar, mintha csak homokra épült volna.
Add, hogy minden próbára készen nyilvánvalóvá tegyük Irántad való
szeretetünket, Isten, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökké.

2013. augusztus 17.

*

 Imádság

Istenünk, Te időt ajándékozol nekünk. és föltárod előttünk életünk
értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts,
hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a
pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek
cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet
birtokolunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk
Tebenned váljék gazdaggá.

2013. július 17.

*

Imádság

Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.

Canisius Szent Péter

2013. június 13.

*

 Imádság

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

2013. június 5.

*

Imádság

Égi édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje
Krisztust, a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség
történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az
Atya Irgalmas Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket!
Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon
mindörökké közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.

2013. június 3.

*

Ősi magyar imádság

Boldog Istenasszony Anyánk,
nézz le ránk a magas Egekből,
Áraszd ránk mosolyod,
a Te fénylő Napszemedből!

Nemzetek Istenasszonya,
add nekünk e földet!
Magyarok Istenasszonya,
tarts meg itt bennünket!

Évezredeken át áld meg életünket,
viharokban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot,
ne érezzük soha a hontalanságot!

Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
ez legyen örökre a mi Szent Országunk!
Legyen minden magyar a Te Fény-Gyermeked,
pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

Ámen

2013.05.19.

*

Imádság

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és
irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék
le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek!
Ámen.

Kolumbusz Kristóf

2013. május 10.

*

Imádság

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

2013. április 23.

*

Ez olyan imádság, mint  "Mária köténye" ....Szeretettel óv és  megtart !

Sík Sándor

Verses imádság - részlet

Te vagy a Hegy,
És a hegyet nem lehet túlrepülni.
Te vagy a Völgy,
És völgyből nem lehet kirepülni.
Te vagy a Lég,
És a leget nem lehet átrepülni.
Te vagy a Föld,
És a földről nem lehet fölrepülni.
És Te vagy a Határ:
Csak tebenned lehet repülni:
Itt nem lehet és nem szabad,
Csak szépen, csendesen megülni
És énekelni és örülni.
Mert Te vagy minden: a szirt és a fészek,
S a szerelmes anyamadár.

2013. április 16.

*

 Imádság

Mindenható Istenünk! Hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még
akkor is, ha akaratodat, rendelésedet, szándékaidat emberi értelmünk nem
képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme,
hiszen a megváltást, az üdvösséget szerezte meg minden ember számára.
Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka
előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet Fiad, Jézus
Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet
titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben!

2013. március 29.

*

Imádság

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám.

Boldog Kalkuttai Teréz

2013. március 5.

*

Imádság

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

2013. február 26.

*

Imádság

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd
meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a
jóban és őrizd meg őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és
minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban.

2013. január 22.

*

 Pilinszky János

Imádságért

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.

Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke.

Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.

Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Kivétel alig. Szentjeid között talán Bach, talán Mozart. Asztalodnál Bachnak továbbra is Bach lesz a neve és Mozartnak Mozart…

Mint a vándornak megérkeznie a tengerpartra, szívem és értelmem elhallgat már a távoli közelségedtől is, meghallva a végtelen intelligencia hullámverését…

Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.

Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak „kéréseim”, és megtéptek a világ „kérései”. Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak „színen lenni”. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a „zűrzavar kézikönyve”. Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre.

Ha mégis kérek Tőled imámban valamit: ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik – egy szinttel még mélyebben – torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek. A nem kérő imádságban azonban, imádkozza bárki is, az egész világ térden áll a „teremtés egyességében”.

Valójában minden imádság, a kérő is, messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, hogy kérjünk, de… „mindazonáltal legyen a Te akaratod szerint”. És: „…kezedbe ajánlom lelkemet”. A kérő ima természete nem azonos a földi kéréssel, mely legtöbbször – kivéve az éhség és szomjúság szavait – valamiféle mástól szennyes. A kérő imádság, amennyiben csakugyan eljut az imádságig, szinte automatikusan veti ki magából kérései homokzsákjait, hogy végül eljuthasson abba az egyetlen magasba, ahol – mindazonáltal ne a mi kérésünk és akaratunk teljesedjék, hanem az övé.

Igen, nem hiszek többé tulajdon kéréseimben. Istenben, az egyetemes békében nincs többé mit kérnünk, az egyetemes szeretetben nincs többé kire vagy mire féltékenykednünk, az egyetemes igazságba érkezve elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben.

Ezért imádkozni az imádságért: bűnösök és szentek közös kiáltása itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem egyéb, mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai ház udvarán.

Ennél az asztalnál – Jézus isteni ígérete szerint – nem lesz többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül – annyi vita, helycsere és zűrzavar után.

Forrás: Új Ember, 1979. október 7.

2013. január 20.

*

Imádság

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!

Szent Ágoston

2013. január 8.

*

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Születéseddel az isteni szeretet jött el emberi
világunkba. Legyen minden család a szeretet otthona! Legyen minden család
az élő Isten otthona! Legyen minden család az élő hit otthona! Urunk,
jelenléted teremtse meg a szeretetet és a békét minden családban, hogy a
családtagok egymást segítve és felelősséggel teljesítsék hivatásukat!
Segítsd a keresztény családokat, hogy tanúságot tegyenek a világban a
szerelem, a szeretet, a házasság és a család szépségéről! Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!

2012. december 30.

***

Imádság

Urunk, Jézus, te földi életed során mindig érezhetted Atyád, a mennyei
Atya ölelését. Szenvedésedben és halálodban is ő ölelt át téged. Mi
könnyen megfeledkezünk arról, hogy születéseddel az Atya magához ölel
minden embert. Engedd, hogy mindannyian karácsonykor és életünk minden
napján érezzük Istenünk ölelését és szeretetét. Jézusunk, taníts meg
minket arra, hogy mindig ezt az isteni szeretet utánozzuk, és úgy
szeressünk mindenkit, ahogyan te szeretsz minket, s ahogy általad az Atya
szeret minket! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

2012. december 23.

***

Napi imádságod lehet ...

Teremtő Istenem, hálát adok Neked a mai napért! Azért, hogy ma reggel a gyermekeim és én is felébredtünk.

Hálát adok azért, mert van tiszta levegő, amit be tudunk szívni. Jó Föld alattunk, amire lábunkat tehetjük, és amibe ültethetünk. Van tiszta víz, amiből inni tudunk, és van étel az asztalon, amit enni tudunk. Van tűz és gyufa, amivel mécsest tudok Neked gyújtani.

Hálát adok a mai egészségünkért: a látásunkért, a hallásunkért, a szánkért, a szaglásunkért, az ízlelőbimbónkért, a kezünkért, a lábunkért. Segítsd megnyitni minden érzékszervemet, hogy ma még jobban megérezhessem mindazokat, akikre gondolok, mindazokat, akikkel beszélek, és mindazokat, akikkel teszek valamit. Gyermekeim nevében és magam számára is kérem a tiszta Szeretet lelkét, a feltétel nélküli Szeretet szándékát, hogy minden pillanatban Téged dicsérhessünk! Add meg a kegyelmet, hogy minden pillanatunkkal, amelyben vagyunk, áldhassunk Téged!

Ma is melletted döntünk!

Hálát adok azért, amit eddig elértem a Veled, önmagammal, és másokkal való kapcsolatatomban.

Dicsérlek, szeretlek Téged, Te vagy az igazi Apám, és Mária, Te vagy az igazi anyám! Segítsetek nekem Rendet tenni és azt megtartani az életemben! Olyan Rendet, amelyik Neked jó! Istenem, könyörgök Hozzád a bűnbánat, a bűnbocsánat, a megbocsátás, és a tisztelet kegyelméért! Add meg ezt a gyermekeimnek és a felmenőimnek is, hogy tisztelni tudjuk mindenki másságát.

Add meg nekünk az alázat és a csendben maradás lelkét, és vedd el tőlünk az önteltség, a fölényeskedés, a gőg, a hatalom, a félelem lelkét.

Küldd el hozzám azokat, akiknek segíteni tudok, és segíts jóvátennem mindazt, amit elrontottam.

Kérem mára az anyagi javakat, hogy a hiánya ne terheljen, és add meg a bölcsességet hozzá, hogy minden, a kezemen átfolyó pénz kiadása és bevétele a Te dicsőségedet szolgálja!

Segíts, hogy azokra a vágyaimra mondjak IGENT, a legjobb időben, amik Hozzád visznek közelebb, és azt meg is tudjam élni, a többit pedig segíts elengedni…

Szűz Mária, kérlek segíts nekem elég jó anyának lennem, taníts engem, hogy minden pillanatban, amikor a gyerekeimmel vagyok, úgy legyek, mintha Te lennél, úgy gondolkodjam, mint Te, úgy beszéljek, mintha Te mondanád, azt tegyem, amit te tennél…ha pedig úgy alakul, akkor segíts nekem olyan szerető társnak lenni, amilyen Te vagy…

Köszönöm! Amen!

2012. december 22.

lelekvandor.jpeg

Ima Magyarországért

 Kérem az Istent, Jézusunk nevében, hogy Magyarországot
szabadítsa meg minden gonosztevőjétől, rosszakarójától, hogy
a magyarság ismét Istennek tetsző, szabad életet tudjon
élni, a Szent Korona Alkotmánya szerint!

Jézusunk nevében kérd az Istent, hogy:
A magyar gazdaság legyen magyar kézben!
Magyar vezetők legyenek az ország vezetésben!
(Olyanok, akik méltók az irányításra)
Nagy-Magyarország legyen újra egységben!
Béke és boldogság legyen a Kárpát-medencében!

Úgy legyen! Úgy legyen! Úgy legyen!

Kérjetek és megadatik néktek! Ha ketten kértek Jézusunk
nevében valamit, és az nem ellenkezik Isten tervével, akkor
az meg fog valósulni!

(Isten áldása legyen rajtunk)

***

 Imádság

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

2012. december 12.

***

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság.
Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az
egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a
szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell
elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A
karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy
megérkezzek hozzád és felismerjem, benned, a betlehemi Gyermekben az
Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert. Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!

2012. december 9.

***

Imádság

Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként
fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó
csendet. A te titkaidat elfogadó csendet. A te szeretetedet elfogadó
csendet. A megváltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm
csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

2012. december 2.

***

Imádság

Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy
Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te kezedben van,
minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm,
hogy Te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez
tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van Benned, és így a jövőm
nincs a véletlenre bízva.

2012. december 1.

***

Imádság

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

2012.október 19.

***

Imádság

Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja,
magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária!
emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád,
első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott
és végrendeletében neked hagyott.
Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által
légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.
Amen.

Esterházy Pál

2012. október 8. Mai könyörgés

Különleges ünnepünk ez a mai.
A Szűzanya ugyan mindannyiunk mennyei Édesanyja,
de reánk magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint.
Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta Neki az országot,
"emlékezete él minden idők nemzedékeiben".
Csak rajta keresztül juthatunk el
"az istenfélelemnek, megismerésnek" útjára,
ő mutat be minket Szent Fiának. Talán sokszor hallottuk,
de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség Mária közbenjárására,
védelmére népünknek, mint most.
Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben,
imádságban, a rászorulók felé forduló szeretetben!
Figyeljük üzeneteit, hiszen "aki rám hallgat, meg nem szégyenül."
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értettünk!

***

 SZÉKELY MIATYÁNK

Miatyánk, ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál,
Hívó szavunk Tehozzád szárnyal,és vigaszra csak ott talál.
Nagyobbak voltunk minden népnél,s ha meghalunk is úgy halunk,
Hogy az egész föld minden népe,megkönnyezi ravatalunk.
A Te neved megszenteltessék! E nép mindig benned bízott.
Te székely Isten, félünk Téged,bár sújtva sújt az ostorod.
Atyánk,bár itt van a halálunk,büszke lelkünk nem kesereg.
Bár sorsunk meg nem érdemeltük,megszenteltessék a Neved.
Óh,jöjjön el a Te országod,add,hogy még boldogok legyünk.
Add,hogy még egyszer reánk nézzen,a mi szent Hargita hegyünk!
Add,hogy még egyszer legyen boldog,Székelyhon minden hű fia,
Add,hogy még felvirradjon egyszer,ez a bús gyászos éjszaka.
A Te akaratod legyen meg,hogyha már minket elhagyál,
Ha a fohászunk már meg nem hallod ,s ha a sorsunk egy hős halál;
De engedd meg,hogy kisfiúnknak,kiért a szívünk vérezett,
Virradjon Erdély hegyein,még egy dicső székely kikelet!
Ne vígy minket a kísértésbe,ne higgyük,hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben,mindig csak székely vére folyt.
Ne add,hogy benned is csalódjunk,ne add,hogy ne higgyünk Neked,
Nem lehet az Istenünk,hogy Te cserbenhagytad a népedet.
Tied lett hatalom,dicsőség,ki belénk oltád a hitet,
Amely belénk múltunkban bízó,s jövőt szülő reményt vetett.
A mi lelkünk nemesebb,büszkébb?Merészebb mint más népeké?
Vállaljuk ami lehetetlen,mert felnézünk a Nap felé.
Tanuljatok ti földi népek! Éreznétek csak egyszer azt,
Ami most elgyötört lelkünkből, sír szélén is reményt fakaszt.
Éreznétek a szent hitet,mit minden hű székely szív dobog,
Éreznétek,s megértenétek,hogy a székely csak győzni fog.
Győzünk! Ha nem mi, unokáink. S mi szépen csendben meghalunk.
Mert tudjuk, egyszer még felharsan Erdély szent hegyein dalunk!
S bár mi szívünk szent keservével, egy jégvilágban megfagyunk,
Hiszünk most, s hiszünk mindörökké

ÁMEN! MI SZÉKELYEK VAGYUNK!

***

Imádság

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

***

Imádság

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

***

Imádság

Szűz Mária, égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő
szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy
dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám Szűz Mária, édesanyám.

***

Imádság

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad
nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!

***

Imádság

Urunk, Te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk. Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér.
Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik.

***

Imádság

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem
legyen: tiszta és finom, mint a forrás! Segíts, hogy egyszerű szívem
legyen, melyet sohase borít el a keserűség! Segíts, hogy erős szívem
legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd szívem legyen, mely együtt
tud érezni másokkal! Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott,
és adj nemes szívet, mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget! Segíts,
hogy szelíd és alázatos szívű legyek: tudjak szeretni önzetlenül, és
boldog legyek, ha adhatok! Adj kitartó, bátor szívet: hogy soha ne
ismerjek lanyhulást.

***

Imádság

Fogadd el ó, isteni szeretet a kezemet, a lábamat, a nyelvemet, a
szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat,
emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem
minden rezdülését. Fogadd el, ó, Uram, minden órámat, minden percemet,
életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. 

***

Imádság

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak. 

***

Imádság - Úrnapjára

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
 mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér,
élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jó ízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat!

Amen

Aquinói Szent Tamás

eucaristia_sacramento.jpg

Imádság

Mindenünk Krisztus minekünk. Ha sebre vágysz gyógyulást, Őbenne orvost
találsz. Ha láz hevít, Forrás Ő, és üdít. Ha bűnöd súlya fojt: Ő
igazulásod. Ha kell segítség: Ő erősség. Halál rettegtet: Ő az Élet! Az
égbe hív vágy: Ő az Út, hogy járjad! Sötéttől félő: nézd, a Fény Ő. Ha
kínoz éhed, Ő az Étked. Ízleljétek tehát és lássátok, mily édes a ti
uratok!

Szent Ambrus 

***

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy
mi lesz az a cselekedetünk, szavunk, amely megérteti a másik emberrel,
hogy szeretjük őt, mert ez a tett szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük
segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem
cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz
méltóan éljünk!

***

 Imádság

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkemet kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

***

Mihály Arkangyalhoz így imádkozhatunk

Reggeli ima

Ó Mihály! Oltalmadba ajánlom magam.
Szívem minden erejével összekötöm magamat a Te küldetéseddel,
hogy ez a nap tükröződjön a te sorsrendező akaratodban.

Esti ima

Ó, Mihály! A lenyugvó napba helyezem gondjaimat,
mely ragyogásában hordozza minden tettemet.
Szeretettel megtisztulva, átalakított fénnyel,
vissza fognak majd térni, mint erősítő gondolatok,
mint örömteljes áldozatból és akaratból született tettek."

(R.Steiner)

***

Imádság  - a létezés öröme

Uram Istenem, szeretettel kérlek, add meg nekünk gyermekeidnek, hogy
rátudjunk csodálkozni a mindennapi létezés kis dolgaira. Lássuk meg
minden percben, az egymást követő, hullámzó pillanatok hátán
felkínálkozó végtelen boldogság mozaik kockáit. Segíts, szakítsd fel
szívünket a túláradó jóságod ajándékainak befogadására. Nyisd fel
szemünket a kis dolgokban rejlő csodák csodálatára!

Böjte Csaba

***

Imádság

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!

Jeruzsálemi Szent Cirill

***

Imádság

Add nekem felfedeznem kincsedet, hadd tanuljak tőled, hadd szeresselek,
hadd áldjalak, mielőtt elmész. Ne engedd, hogy elszalasszalak a hiú holnap
reményében. Maradj velem, amíg lehet, hiszen elmúlik minden, s csak a
szeretet örök. Egy nap majd földbe vájom ujjam, arcom párnába temetem,
vagy kihúzom magam, s karjaim az ég felé emelem, és nem kívánok mást: csak
visszatértedet.

***

Imádság

Himnusz Szent Mátyás apostol ünnepén

Mátyás, téged külön csoda
emelt a szent apostolok
áldott karába, isteni
útmutatás és rendelés.

Eltávozott az áruló,
kötélen, ágon lelt halált,
szent rangját nem becsülte meg,
sem Krisztus szent szeretetét.

Krisztus kegyelme rád maradt,
a méltatlan helyébe lépsz,
Péter szól, ám a Lélek az,
ki intéz szót és sorsvetést.

Te vállalod a küldetést,
pogányoknak hogy vidd a fényt,
Jézust hűséggel hirdeted,
majd érte ontod véred is.

Boldog tanítvány, légy velünk,
hogy mindig szíves-örömest
járjunk a Lélek útjain,
kövessük, bárhová vezet

A Háromság áldott legyen,
és adja meg, hogy általad
az égbe jussunk; boldogan
zengjük majd ott dicséretét.

Ámen. 

***

Imádság

(Hamvazószerda)

Mennyi Atyánk, te ismered szívünk gondolatait és érzéseit. Add, hogy
valóban neked tetszők legyünk böjtölésünk a nagyböjti időben. Add, hogy
testünk fegyelmezése feléd irányítsa lelkünket, amelyet megtisztítasz a
bűnbocsánat szentsége által. Urunk Jézus, aki jelen vagy minden
elesettben, szegényben és nélkülözőben! Segíts minket, hogy a Te arcodat
lássuk mindazokban, akiknek segítséget nyújtunk tiszta szívvel nyújtott
adományainkkal. Szentlélek Isten! Segíts minket, hogy ne veszítsük el
türelmünket és kedvünket, hanem kitartóan tudjunk mindig Istenhez
fordulni, aki után vágyakozunk. Siess segítségünkre, amikor nem tudjuk,
hogy miként imádkozunk helyesen!

2012.február 22.

***

Imádság

Én Uram, Istenem, te csak attól vagy távol,
aki maga távolodik el tőled.
Minden pillanatban szerethetlek,
és így minden az enyém lehet: Isten az
enyém és minden az enyém, ha szeretek!
Isten maga az enyém és énértem van!
Krisztus is az enyém, egészen értem van!

Keresztes Szent János

***

Elmélkedés – a mai napi evangéliumból

2012. január 29.

Küzdelem a lelkünkért…

A vallástörténet egyik örök kérdése, hogy honnan van a gonosz? Kinek
köszönheti létét? S létezik-e egyáltalán a gonosz? Ha Istenen kívül senki
nem képes a teremtésre, akkor ki teremtette a gonoszt? Hitünk szerint
ugyanis minden létező Isten jóságából és szeretetéből születik. Az viszont
elképzelhetetlen, hogy Isten megalkossa saját ellenzékét, szeretetből
létrehozza a jóság ellentétét. Isten nem teremthetett egy ellene lázadó,
vele szembeszegülő ellen-istent, egy olyan ellenpontot, amely szintén
harcba száll az emberért, az emberek lelkéért. Ő nem olyan ostoba, hogy
létrehozzon egy ellenfelet, akivel az idők végezetéig küzdhet, még akkor
sem, ha e küzdelem végül egyedül Isten győzelmével végződhet. Honnan
származik tehát a gonosz? Talán akkor járunk az igazsághoz legközelebb, ha
azt mondjuk, hogy a szabadságból, az Isten által az embernek ajándékozott
szabadságból, a tagadás lehetőségéből, a szeretet visszautasításának
lehetőségéből jött létre.

Nem szeretnék elvont elméleti fejtegetésbe kezdeni, de a gonoszság
titkának és hatalmának megértéséhez szükséges látnunk igazi természetét.
Az ember, mint Isten legtöbb hatalommal felruházott teremtménye,
önállóságot, szabadságot, függetlenséget akar, s e törekvése közben, nem
vesszük észre, hogy milyen veszélyes terepre tévedünk. Olyan helyre, ahol
valójában az életünkkel, a lelkünkkel, az üdvösségünkkel játszunk, azt
tesszük kockára. A teljes függetlenség akarása ugyanis az Istentől való
függetlenséget, a tőle való elszakadást jelenti. Amikor azonban az ember
ezt elérni látszik, akkor mégsem marad független. Ezt hinni óriási
tévedés, vagy éppen a gonosz megtévesztése. Mert mihelyst függetlenné
válunk Istentől, azonnal lefoglal magának bennünk gonosz, és mint
különleges hatalom fog uralkodni rajtunk.

Isten ekkor könnyedén legyinthetne egyet, lemondhatna rólunk, de nem ezt
teszi, hanem megmentésünkre siet. Egyedül ő képes megszabadítani az
embert, bennünket a gonosz hatalmától és befolyásától, s ennek fényes
bizonyítékai azok a jézusi csodák, amikor gonosz lelkeket, tisztátalan
lelkeket űz ki az emberekből.
Ezekkel a csodákkal Jézus bebizonyítja, hogy nagyobb a hatalma, mint a
gonoszé. Ő erősebb és képes megmenteni az embert. Mi gyengék vagyunk. Mi,
emberek, a magunk erejéből képtelenek volnánk legyőzni a gonoszt, ezért a
küzdelmet Isten vívja meg értünk. Jézus szabadságot hoz nekünk,
megszabadít minket a gonosz befolyásától és ezzel visszaadja
szabadságunkat. Jézus nélkül hiábavaló volna a küzdelmünk. Ha engedjük,
hogy ő éljen bennünk, akkor le tudjuk győzni a kísértéseket. Engedjük,
hogy Isten győzzön bennünk!

 

eucharistia.jpg

Imádság

A jóért, amelyet kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos
Istenem, te ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem.
Segíts, Uram, hogy jobb legyek!

***

Imádság

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel,
hogy értékes legyen földi és örök életem számára.
Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával
közelebb kerüljünk Atyai szívedhez.
Szűz Mária, Isten Anyja,
légy pártfogóm szent Fiadnál.

***

Imádság

Ki vagy Te, édes fény, mely betölt engem,
és beragyogja szívem sötétségét?
Mint anyai kéz vezetsz engem, s ha elengednél,
egy lépést sem tudnék tenni.
Te vagy a tér, mely körülfogja és magába rejti létemet.
Tőled elhagyatva elsüllyednék a mélyben,
a semmiben, melyből a létre hívtál.
Közelebb vagy hozzám, mint én magamhoz,
bensőbb vagy, mint a legbensőm –
mégis elérhetetlen és felfoghatatlan vagy,
Szentlélek! Örök szeretet!

Edith Stein

***

Imádság

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott földre,
és amit kebled merít a kebelből,
már ki is osztod.

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét,
s földünkre öntőd a hit áldott fényét;
jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk
majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak,
Szűz Máriától született Urunknak,
ki az Atyával és a Szentlélekkel
egy örök Isten! Ámen.

***

Ima

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!
Áldd meg Isten a magyart karácsony éjszakáján!
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért,
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állít,
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!...
Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk.
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk
És a magyar röghöz láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.
Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..
Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!
Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

(Ligeti János )

*

Versbe szedett, énekelhető Ó-antifónák

( Az imákat december 17. és 23. között imádkozzuk.)

Imádság

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

*

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

***

Imádság

Urunk, Jézus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben rád, a te
szavadra és útmutatásodra figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy
lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk
csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet, amelyből megszülethet az öröm, a beteljesül
várakozás öröme.

***

Üzenetek

a Magyarok fényküldetése

karacsonyfa-mandala-k.jpg

Egy ima a Teljesség Fényéhez

Teljesség Fénye, Ki mindenben létezel!

Áradj most erőddel szét a rétegeken!

Hánts le minden ellenállást és blokkoló erőt,

mi a befogadás útjában áll kívül és belül!

Fényed sugározzon égi Tisztasággal,

megláttassa Istent teljes Valójában!

Felnyíljon most tudatára minden ember szeme,

ki befogadásra kész Teljesség Istene!

Angyalok nyissák fel a Remény Kapuit,

hogy Fény jusson minden szívbe, mi megvilágosít!

Ámen

***

 Imádság

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat?
Nagyon vágyódik lelkem tehozzád!
De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát,
melyen isteni Megváltóm az örök üdvösségre hív.
Addig csak az lesz a gondom, hogy neki tetszően éljek,
s szent akaratát teljesítsem.

***

A nagy fohász

A Fényforrásból, mely Isten elméjében él
Áradjon fény az emberi elmékbe.
Szálljon Világosság a Földre.

A Szeretetből, mely Isten szívében él
Sugározzon szeretet az emberek szívébe.
Térjen Krisztus vissza a Földre.

A központból, ahol Isten Akaratát ismerik,
Cél vezérelje a kis emberi akaratokat -
A cél, amit Mesterek ismernek és szolgálnak.

A központ, melyet emberfajnak hívunk
A Fény, s Szeretet Tervét teljesítse be,
S gonoszság lakának ajtaját zárja le.

A Fény, Szeretet és Erő állítsa helyre a Tervet e Földön

Alice A. Bailey


"A fenti fohász vagy invokáció nem egyetlen személyé vagy csoporté, hanem az egész emberiségé. Ennek a könyörgésnek a szépsége és ereje az egyszerűségben rejlik és abban, hogy bizonyos sarkalatos igazságokat fejez ki, amelyeket minden ember természetesen és ösztönösen elfogad. Egy alapvető Intelligencia létezésének igazságát, akinek történetesen az Isten nevet adtuk; az igazságot, hogy egy nagy Személyiség jött a Földre, akit a keresztények Krisztusnak hívnak és úgy testesítette meg a szeretetet, hogy megérthessük; az igazságot, hogy mind a szeretet, mind a tudás annak a megnyilvánulása amit mi Isten Akaratának nevezünk; és végezetül azt a magától értetődő igazságot, hogy az Isteni Terv csak az emberiségen keresztül tud megnyilvánulni."

***

HUN IMÁDSÁG

MI ATYÁNK…

BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.
MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.
TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S
LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.
TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Kr.u.410-460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva: a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött Hun övvereten, szíjvégen lévő rovásírásos ima gyönyörű.

***

Imádság

Köszönöm Néked Uram, hogy ma reggel is békére ébredhettem.
Köszönöm az életet, hogy fájdalmak és betegségek nélkül,
szabadon lélegezhetek, élhetek.
Köszönöm, hogy őszinte szívvel szólhatok Hozzád,
hogy meghallgatod szavaimat!

***

Imádság

Tengernek csillaga,
Isten édesanyja,
üdvözlégy, mindig szűz,
menny boldog kapuja.
Te, kinek Gábriel
ajka mondott Avé-t,
tégy közöttünk békét,
fordítsd Éva nevét!
Szabadíts rabokat,
adj fényt a vakoknak,
űzd el bajainkat,
igényeld javunkat.
Mutasd, hogy anyánk vagy!
Hallja meg imádat,
ki értünk fiaddá
születni nem átallt.
Kiváltságos szent Szűz,
mindenek közt enyhe,
oldd föl bűneinket,
enyhíts, tisztíts minket!
Mosd meg életünket,
készítsd el utunkat,
hogy örök örömben
lássuk Jézusunkat!
Istennek dicséret,
Krisztusnak dicsőség,
Szentlélekkel együtt
hármas-egy tisztesség!

***

Imádság

Uram, kérlek, engedd a szeretettel megízlelni azt,
amit ízlelek az ismerettel;
éljem át az érzéssel azt, amit átélek értelmemmel.
Többel tartozom neked, mint ami vagyok teljes önmagamban,
de nincsen másom;
s még magamat sem tudom önmagam által teljesen visszaadni.
Uram, legalább ezt az én egész valómat vond be szeretetedbe.
Egész voltom a teremtés által a tied,
add, hogy egészen a tied legyen a szeretet által is.
Nézz Uram, szívemre, ezt szeretné,
de magától nem képes erre.
Add meg te, amire nem képes.
Engedj belépnem szereteted szentélyébe.

***

Imádság

Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be
gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy
áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt
azokért, akiknek szükségük van rám.

Boldog Kalkuttai Teréz

***

Imádság

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből, hogy érezzük fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünket fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta Fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden élő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást mindörökké mennyeket!

***

 Kozmikus ima

„Szabadítsuk meg magunkat a gyűlölettől a megbocsátás és a szeretet által.”

Megértem, hogy a szenvedés, ha elkerülhetetlen, azért van, hogy elindítson a dicsőség felé.
Megértem, hogy minden összefügg egymással, minden út találkozik egymással, minden folyó ugyanabba a tengerbe ömlik. Ezért ebben a pillanatban a megbocsátás eszköze vagyok. Az elkövetett bűnök megbocsátásáé, azé is, amit ismerek, és azé is, amit nem ismerek.

A könnyeket, amik elöntöttek – megbocsátom.
A fájdalmakat és a csalódásokat – megbocsátom
Az árulásokat és a hazugságokat – megbocsátom.
A rágalmakat és az intrikákat – megbocsátom.
A gyűlöletet és az üldöztetést – megbocsátom.
Az ütéseket, amelyek megsebeztek – megbocsátom.
A széttört álmokat – megbocsátom.
A megölt reményeket – megbocsátom.
Az elhidegülést és a féltékenységet – megbocsátom.
A közönyt és a rosszindulatot – megbocsátom.
Az igazságosság nevében elkövetett igazságtalanságot – megbocsátom.
A haragot és a kínzást – megbocsátom.
A hanyagságot és a feledést – megbocsátom.

A fájdalom helyére a feledést teszem, a bosszú helyére a diadalt.

Képes leszek szeretni minden szeretetlenség fölött,
Adni akkor is, ha mindenemtől megfosztanak;
Örömmel dolgozni minden akadály ellenére;
Kinyújtani a kezem még a legnagyobb magányban és elhagyatottságban is;
Felszárítani a könnyeimet akkor is, ha zokogok;
És hinni akkor is, ha nem hisznek bennem.

*

Imádság

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is,
akik ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat
tettél azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges
mégis, hogy sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem,
hogy amennyire csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

Ámen

***

Imádság

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk
kezünket arra a Kézre,
amely megtörte és életre keltette a Kenyeret,
amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket,
s amelyet szegek vertek át.
Ráhagyatkozni arra a Kézre,
amely olyan, mint a mienk,
de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli,
s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára.
Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek,
amely lehat a lélek velejéig,
amely formál és teremt,
s amelyen át oly végtelen szeretet árad.

(Teilhard de Chardin)

***

Imádság értünk - mindnyájunkért

Áraszd ki rám Isteni Bölcsességedet, hogy jó gazdája lehessek mindannak, amit adtál nekem Atyám, hogy megismerhessem, milyen Dicsőséges és Fenséges vagy és hogyan engedelmeskedjünk, hogyan kövessük Igédet, hogyan legyen a hitünk akkora, mint egy mustármagé, hogy kiáraszd ránk áldásaidat. Köszönöm azokat az áldásaidat, melyeket eddig kaptam, azokat is, melyeket még adni fogsz, mert tudom, hogy még nem tettél meg mindent velem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.
Kérem Atyám segítsd a magyarokat,Kárpátiát a saját és szeretteim életterét, hogy védelmedben megtisztuljon,megszabaduljon már már elviselhetetlen terheitől,rosszakaróitól,ellenségeitől, a tisztességtelenektől.
Segíts,hogy felébredjünk,összefogásban megkezdhessük a felemelkedést,hogy ezután tartósan hitben ,igazságban,bíztonságban békében, szeretetben, bőségben, egészségben,tisztaságban, élhessek/ élhessünk.
Segíts, hogy a lehető legjobb Alkotmányunk és vezetőink legyenek!

***

Imádság

Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
dolgozzék, s kitartson velem mindvégig!
Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek
és kedvesnek tetszik!
A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet,
s a lehető legjobban értsen vele egyet.

Canisius Szent Péter 

***

Imádság

Krisztus-keresés
Kiknek osztatik ki égi malaszt étke?
Lesd szavam, tanuld meg! Nem a tunya népre!
Nem kik városokban, mint a zsinagógán,
Nagy világi rangban pompáznak palotán.
Arra, Krisztus után ki jár pusztaságba!
Föl nem fuvalkodó lel majd Krisztusára!
Ilyenekhez Isten Igéje tisztán szól,
nem világról, kincsről: hanem Mennyországról.

Szent Ambrus

***

Imádság

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat
az embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg.
Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a
mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.

***

 Imádság

Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy
biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig
időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy
minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem
álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak
találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni,
mintha Téged; hallgatnálak, és Neked segítenék!

***

Imádság

Istenünk: Te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett
világ felett. Életünk napjainak számát Te méred ki. Te adsz nekünk
lehetőséget, hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket
keressük, amelyek soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy
tekintetünket mindig az égre emeljük. Mulandó ez a föld, ez a világ:
add, hogy megértsük Igéd igazságát.

***

Imádság

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy Téged követ, szolgál Neked újítva tisztaságát. Napkelte hív:
ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez a Nap ragyogjon benn örökre, hogy Érted égő tüzet sose veszt. Uram, ragyogtasd ránk a Te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.

Szent Efrém  

***

Az én Miatyánkom

Atyám! Atyám vagy, én a gyermeked!
Add, hogy fohászként mondjam ki neved,
Add, hogy szeresselek hűen, nagyon,
Légy nekem több, mint bármi jutalom,
Légy egyszerűen az én jó Atyám,
Minden lépésemen vigyázz reám,
Adj tanácsot, ha problémák között
Erőtlenül, ezerszer felnyögök,
Adj fényt, ha sötétben eltévedek,
Add, hogy ne zúgolódjam ellened.

Az élet bármily fájó és komor,
Legyen bármily szükség, ínség, nyomor,
Ha nagyon fáj, hogy egyedül vagyok,
Te tedd széppé a fénytelen napot,
Terítsd aranypalástodat reám,
Feledd el minden bűnömet, Atyám!

Adj erőt, ha harcban lankadok,
Légy hű társam, ha úton vagyok,
Taníts imádkozni, mint gyermeked…
Adj hű szívet, amely téged szeret,
Te ébressz és Te altass este el,
Légy vendégem, ha szívem ünnepel,
Légy barátom, ha nagyon víg vagyok,
Légy tanítóm, kitől tanulhatok,
Légy jó atyám, ki engem szeret,
S én legyek jó, hű, igaz gyermeked.


Antalfy István

*** 

Áldás

Áldjon meg a Csíksomlyói Szűz Mária!

Ó, én édes jó Istenem
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.

Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándor legény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét!

Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

***

Ima

Uram, Te egyszer itt jártál a földön
S hátrahagytad lábnyomodat,
Hogy legyen mit követnünk.
Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra,
erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt,
Térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt.
Te, aki az idők végén ismét eljössz,
Hogy megítélj mindenkit,
Urunk és Megváltónk
Hadd álljon példaképed tisztán és világosan
Lelki szemeink előtt,
Hogy szétoszlassa a ködöt!
Segíts nekünk, hogy Téged követve
Érkezzünk meg üdvösségedbe
És otthont találjunk Tenálad!

Ámen!

Sören Kierkegaard